Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của hệ thống công chức đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính

UBND tỉnh ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của hệ thống công chức đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh (Quyết định số 478/QĐ-UBND, ngày 21/3/2020).

 

Ảnh minh họa

Theo đó, các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh bố trí 02 cán bộ đầu mối, trong đó có 01 lãnh đạo cơ quan và 01 lãnh đạo cấp phòng hoặc công chức có kinh nghiệm công tác ít nhất từ 02 năm trở lên, riêng Văn phòng UBND tỉnh bố trí 03 công chức đầu mối. Cấp huyện bố trí 02 công chức đầu mối, trong đó có 01 lãnh đạo UBND cấp huyện và 01 lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND hoặc công chức có kinh nghiệm công tác ít nhất từ 02 năm trở lên. Cấp xã bố trí 01 công chức đầu mối là công chức Văn phòng - Thống kê.

 

Phòng/đơn vị thực hiện nhiệm vụ tham mưu triển khai công tác kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Văn phòng UBND tỉnh là bộ phận thường trực của hệ thống công chức đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh./.

 

Bích Diệp