Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 02/3 đến ngày 08/3/2020)

Phân bổ chi tiết kinh phí hỗ trợ Đề án phát triển giao thông nông thôn giai đoạn 2016 - 2020, đợt 1 năm 2020; Thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Nội dung diễn tập và các Tổ công tác trong diễn tập phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Lạng Sơn; Quy định số lượng và bố trí cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Phê duyệt chỉ tiêu tuyển sinh, đào tạo của các Trường Cao đẳng năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Kế hoạch Triển khai thực hiện công tác Bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ của Phụ nữ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2020; Kế hoạch Thực hiện Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố năm 2020; Kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Tháo gỡ khó khăn cho hoạt động xuất nhập khẩu, vận chuyển hàng hoá qua biên giới... là những nội dung chính trong chỉ đạo điều hành nổi bật tuần qua của UBND tỉnh.

 

Ảnh minh họa

Phân bổ chi tiết kinh phí hỗ trợ Đề án phát triển giao thông nông thôn giai đoạn 2016 - 2020, đợt 1 năm 2020

UBND tỉnh vừa Phân bổ (số 381/QĐ-UBND ngày 05/3/2020) chi tiết kinh phí hỗ trợ Đề án phát triển giao thông nông thôn giai đoạn 2016 – 2020, đợt 1 năm 2020.

Theo đó, Phân bổ 10.000 triệu đồng để thanh toán một phần nợ kinh phí hỗ trợ cát, đá và kinh phí thi công công trình đã hoàn thành năm 2018, 2019, cụ thể: Kinh phí hỗ trợ cát, đá là 7.917 triệu đồng; Kinh phí hỗ trợ thi công là 2.083 triệu đồng. Ngoài ra Phân bổ 8.300 triệu đồng để hỗ trợ một phần kinh phí mua xi măng cho các danh mục công trình thực hiện năm 2020.

Thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Nội dung diễn tập và các Tổ công tác trong diễn tập phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Lạng Sơn

UBND tỉnh vừa thành lập (số 371/QĐ-UBND ngày 03/3/2020) Ban Chỉ đạo, Ban Nội dung diễn tập và các Tổ công tác trong diễn tập phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Lạng Sơn.

Theo đó Ban Chỉ đạo diễn tập do Ông Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng Ban Chỉ đạo, thành viên là giám đốc các sở, ban, ngành tỉnh; Ban Nội dung do Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm Trưởng ban; Tổ tuyên truyền do lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh làm Tổ trưởng; Tổ Hâị cần Tài chính do lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm Tổ trưởng; Tổ Y tế do lãnh đạo Sở Y tế làm Tổ trưởng; Tổ an ninh trật tự do lãnh đọa Công an tỉnh làm Tổ trưởng.

Ban Chỉ đạo, Ban Nội dung, các Tổ công tác có nhiệm vụ tham mưu giúp Chủ tịch UBND tỉnh ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, hiệp đồng thực hiện nhiệm vụ diễn tập phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo, điều hành và phối hợp hoạt động giữa các cơ quan liên quan làm tốt công tác chuẩn bị xây dựng kế hoạch. Tổ chức bồi dưỡng cho các thành phần tham gia diễn tập theo đúng ý định diễn tập của Bộ Quốc phòng và thực hành diễn tập theo đúng kế hoạch đề ra, bảo đảm an toàn.

Quy định số lượng và bố trí cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

UBND tỉnh vừa Quy định (số 4/2020/QĐ-UBND ngày 07/3/2020) số lượng và bố trí cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Theo đó quy định cụ thể Số lượng cán bộ, công chức được bố trí theo Quyết định phân loại đơn vị hành chính cấp xã, như sau: Loại 1 được bố trí tối đa 23 người; Loại 2 được bố trí tối đa 21 người; Loại 3 được bố trí tối đa 19 người. Xã, thị trấn được bố trí Trưởng Công an là Công an chính quy thì số lượng quy định trên giảm 01 người. Xã, phường, thị trấn không có tổ chức Hội Nông dân thì số lượng quy định trên giảm 01 người.

Mỗi chức danh công chức bố trí tối thiểu 01 người đảm nhiệm; riêng các chức danh: Văn phòng - Thống kê, Tư pháp - Hộ tịch, Văn hóa - Xã hội, Tài chính - Kế toán, Địa chính - Xây dựng - Đô thị và Môi trường (đối với phường, thị trấn) hoặc Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường (đối với xã) có thể bố trí số lượng nhiều hơn một người nhưng tối đa không quá 03 người đối với mỗi chức danh công chức.

Phê duyệt chỉ tiêu tuyển sinh, đào tạo của các Trường Cao đẳng năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

UBND tỉnh vừa Phê duyệt (số 380/QĐ-UBND ngày 04/3/2020) chỉ tiêu tuyển sinh, đào tạo của các Trường Cao đẳng năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Theo đó, Trường Cao đẳng Nghề Lạng Sơn được giao 510 chỉ tiêu; Trường Cao đẳng Y tế Lạng Sơn: 430 chỉ tiêu. Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn: 400 chỉ tiêu.

Kế hoạch Triển khai thực hiện công tác Bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ của Phụ nữ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2020

Nhằm giảm khoảng cách giới và nâng cao vị thế của phụ nữ trong một số lĩnh vực, ngành, địa phương có bất BĐG hoặc có nguy cơ bất BĐG cao; UBND tỉnh vừa ban hành (số 39/KH-UBND ngày 02/3/2020) Kế hoạch Triển khai thực hiện công tác Bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ của Phụ nữ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2020.

Theo đó, Kế hoạch tập trung vào các nội dung: Xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật về BĐG và VSTBCPN; Xây dựng  kế hoạch, triển khai thực hiện Tháng hành động vì BĐG và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2020; Tuyên truyền và triển khai thực hiện những nội dung mới về BĐG trong Bộ luật Lao động năm 2019; Nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về BĐG và công tác VSTBCPN; Tiếp tục triển khai có hiệu quả và tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Chiến  lược  quốc  gia  về  BĐG  giai  đoạn  2011-2020;  Chương  trình hành  động  quốc  gia  về  BĐG  giai  đoạn  2016-2020;  Đề  án  “Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến năm 2030”; Tăng cường hoạt động của Ban VSTBCPN.

Kế hoạch Thực hiện Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố năm 2020

Nhằm tiếp tục thúc đẩy phấn đấu thi đua về chất lượng điều hành kinh tế giữa các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố; UBND tỉnh vừa ban hành (số 40/KH-UBND ngày 07/3/2020) Kế hoạch Thực hiện Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố năm 2020.

Theo đó, Kế hoạch tập trung thực hiện các nội dung: Hoạt động tuyên truyền và tập huấn kết quả DDCI  2019; Phạm vi khảo sát DDCI 2020; Đối tượng khảo sát DDCI 2020; Nội dung khảo sát, điều tra lấy ý kiến và phương án tính điểm xếp hạng; Phương pháp khảo sát; Thời gian, tiến độ thực hiện. Ngoài ra Kế hoạch cũng phân công nhiệm vụ cụ thể cho cơ quan chủ trì thực hiện, cơ quan phối hợp thực hiện.

Kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Nhằm huy động mọi nguồn lực trên địa bàn tỉnh thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch (số 389/QĐ-UBND ngày 06/3/2020) Kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Theo đó, Phấn đấu từ năm 2021 đến năm 2025 tiết kiệm từ 5% - 7% tổng mức tiêu thụ năng lượng so với dự báo hiện nay; thay thế các thiết bị lạc hậu, sử dụng nhiều năng lượng bằng các thiết bị mới tiết kiệm năng lượng tại các đơn vị sản xuất, kinh doanh (từ 15% - 20%) và các cơ quan, công sở trên địa bàn tỉnh (từ 30% - 50%); Xây dựng một số mô hình điển hình về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả tại doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, tòa nhà, chiếu sáng công cộng, hộ gia đình; Từng bước tổ chức hệ thống chiếu sáng đô thị đảm bảo hiện đại văn minh, hiệu quả nhằm giảm khoảng 30% tổng mức tiêu thụ điện năng so với dự báo.  Đảm bảo 100% cơ sở tiêu thụ năng lượng trọng điểm thực hiện kiểm toán năng lượng và áp dụng hệ thống quản lý năng lượng theo quy định; Phấn đấu đến năm 2025, tổn thất điện năng giảm xuống còn từ (6,00 ÷ 6,50) %... Ngoài ra Kế hoạch cũng đặt ra 11 nhóm nhiệm vụ, giải pháp để tổ chức triển khai thực hiện.

Tháo gỡ khó khăn cho hoạt động xuất nhập khẩu, vận chuyển hàng hoá qua biên giới

Nhằm nâng cao năng lực thông quan hàng hoá xuất nhập khẩu qua địa bàn tỉnh, đáp ứng nhu cầu xuất khẩu mặt hàng trái cây, nông sản của bà con nông dân trong cả nước, UBND tỉnh Lạng Sơn vừa đề nghị (số 1270/UBND-KTTH ngày 03/3/2020) Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra và Bộ Y tế xem xét cho ý kiến chỉ đạo về phương án đưa lao động Việt Nam qua biên giới lao động bốc xếp hàng hoá theo 02 phương án

Phương án 1: Doanh nghiệp kinh doanh bến bãi hạ tầng cửa khẩu thành lập đội bốc xếp hàng hóa, được kiểm tra điều kiện sức khỏe trước khi sang khu vực cách ly tại cửa khẩu phía Trung Quốc để xếp dỡ hàng hóa và lưu trú tại đây trong vòng 01 tháng, quá trình làm việc phải đeo khẩu trang, mặc quần áo bảo hộ và được theo dõi sức khỏe thường xuyên (trường hợp không tiếp tục làm việc, có nguyện vọng về nước thì được thu dung cách ly bắt buộc 14 ngày theo quy định).

Phương án 2: Doanh nghiệp kinh doanh bến bãi hạ tầng cửa khẩu thành lập đội bốc xếp hàng hóa, được kiểm tra điều kiện sức khỏe trước khi sang khu vực cách ly tại cửa khẩu phía Trung Quốc để xếp dỡ hàng hóa và phải đi về trong ngày. Khi quay trở về thì được lưu trú, cách ly tạm thời trong khu vực cửa khẩu.

 

Phan Vũ Hoàng Tùng