Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Kế hoạch tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 31-CT/TU, ngày 20/11/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Tỉnh ủy vừa ban hành Kế hoạch tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 31-CT/TU, ngày 20/11/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên và nhân dân từ nay đến năm 2020 (Kế hoạch số 124-KH/TU, ngày 11/2/2020).

 

http://baolangson.vn/uploads/2019/12/26/2-1.jpg

Ảnh minh họa (baolangson.vn)

Các nội dung tổng kết: đánh giá toàn diện 8 nhiệm vụ nêu trong Chỉ thị số 31-CT/TU, tập trung làm rõ trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, nhất là vai trò của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; việc phổ biến Hiến pháp, các bộ luật, văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành; thực hiện các quy định của Luật phổ biến, giáo dục pháp luật; tổ chức sinh hoạt “Ngày pháp luật”. Kết quả đạt được, những hạn chế, vướng mắc và nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, các biện pháp khắc phục; đề xuất giải pháp để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

 

Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, các ban đảng, đảng đoàn, ban cán sự đảng tỉnh; các sở, ban, ngành, MTTQ và tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tổ chức tổng kết phù hợp với yêu cầu thực tiễn của cơ quan, đơn vị mình.

 

Thùy Linh