Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Quyết định bổ sung danh sách các cửa khẩu áp dụng tờ khai hải quan dùng cho người xuất cảnh, nhập cảnh

(nguồn:baolangson)

Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 184/QĐ-BTC, ngày 11/2/2020 về việc bổ sung danh sách các cửa khẩu áp dụng tờ khai hải quan dùng cho người xuất cảnh, nhập cảnh. Trong đó, Lạng Sơn có cửa khẩu Chi Ma và Ga Đường sắt quốc tế Đồng Đăng.

 

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 11/2/2020./.

Bích Diệp