Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Chỉ đạo triển khai nhiệm vụ, công tác tư pháp năm 2020

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo triển khai nhiệm vụ, công tác tư pháp năm 2020 (Công văn số 419/VP-NC, ngày 11/2/2020).

 

Résultat de recherche d'images pour "văn bản quy phạm pháp luật"

Ảnh minh họa (Internet)

Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chủ động tổ chức triển khai thực hiện  các nội dung theo yêu cầu của Bộ Tư pháp tại Công văn số 203/BTP-VP ngày 17/01/2020. Theo đó, chủ động đề xuất, tham mưu UBND tỉnh tạo điều kiện để cơ quan tư pháp tham gia có trách nhiệm vào xây dựng các văn kiện nghị quyết Đại hội đảng các cấp, nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội của địa phương…; thường xuyên thực hiện công tác rà soát, kiểm tra, pháp điển văn bản quy phạm pháp luật, tiếp tục chỉnh tinh hệ thống pháp luật, bảo đảm hệ thống pháp luật minh bạch, chi phí tuân thủ thấp; đề xuất các giải pháp để phòng ngừa các khiếu nại, tranh chấp trong quá trình triển khai các dự án có vốn đầu tư nước ngoài, trường hợp có khiếu nại phải tham mưu xử lý kịp thời, đúng quy định; tăng cường hơn nữa công tác thanh tra, kiểm tra theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, nhất là các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp, những vấn đề dễ gây bức xúc, tiêu cực.

 

Thùy Linh