Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Kiện toàn Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh ở người trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

UBND tỉnh vừa quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh ở người trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Quyết định số: 156/QĐ-UBND, ngày 24/01/2020).

 

New Picture (41).png
Đ/c  Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng Ban Chỉ đạo.

Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng Ban Chỉ đạo. Đồng chí Nguyễn Thế Toàn, Giám đốc Sở Y tế làm Phó Trưởng ban thường trực; đồng chí Đinh Thị Thu, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm Phó Trưởng ban. Các thành viên Ban Chỉ đạo là lãnh đạo các Sở, Ban, ngành liên quan.

 

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ tham mưu giúp Chủ tịch UBND tỉnh triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách, quy định của Đảng, Nhà nước trong lĩnh vực phòng, chống dịch bệnh ở người trên địa bàn tỉnh; Chỉ đạo, điều hành và phối hợp hoạt động giữa các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, tổ chức có liên quan xử lý những vấn đề về dịch bệnh; Kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc các ngành, các cấp thực hiện chương trình, kế hoạch về phòng, chống dịch bệnh ở người.

 

Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo đặt tại Sở Y tế. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1961/QĐ-UBND ngày 25/10/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn./.

 

Hằng Chi