Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020

Lãnh đạo UBND tỉnh trao Bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới cho xã Văn An, huyện Văn Quan

Tại Kế hoạch số 18/KH-UBND, ngày 22/1/2020 về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, trong năm 2020, tỉnh phấn đấu có thêm 13 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 20 xã biên giới phấn đấu đạt bình quân từ 11,5-12 tiêu chí/xã, các huyện tiếp tục chỉ đạo xã điểm đặc biệt khó khăn (do cấp huyện lựa chọn) để đến hết năm 2020 đạt từ 10 tiêu chí trở lên, mỗi huyện chỉ đạo xây dựng thành công và quyết định công nhận được từ 2-3 khu dân cư kiểu mẫu, có 100/189 thôn của 18 xã biên giới, đặc biệt khó khăn đạt chuẩn thôn nông thôn mới theo Bộ tiêu chí thôn đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm tỷ lệ 53%, mỗi huyện lựa chọn 01 xã đã đạt chuẩn để chỉ đạo điểm xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, năm 2020 phấn đấu có thêm 03 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; tiếp tục chỉ đạo 02 xã đã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (xã Chi Lăng,huyện Chi Lăng và xã Hoàng Đồng, TP. Lạng Sơn) để xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu./.

 

Bích Diệp