Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam vừa ký Quyết định phê duyệt Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở (TTCS) dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin (UDCNTT), (Quyết định số 135/QĐ-TTg, ngày 20/01/2020).

 

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Phấn đấu đến năm 2025, 100% TT thiết yếu từ hệ thống TTCS được phổ biến đến người dân, 100% ý kiến phản ánh của người dân về hiệu quả thực thi chính sách, pháp luật ở cơ sở được tiếp nhận, xử lý trên hệ thống TTCS. 100% cán bộ làm công tác TTCs các cấp được bồi dưỡng, tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ, UDCNTT để khai thác, biên soạn tài liệu, lưu trữ, quản lý và vận hành thiết bị kỹ thuật phù hợp với vị trí việc làm.

 

Đến năm 2030, người dân được tiếp nhận đầy đủ TT thiết yếu và phản ánh về hiệu quả thực thi các chính sách, pháp luật ở cơ sở trên hệ thống TTCS. Hiện đại hóa hệ thống TTCS để góp phần làm tốt công tác TT, tuyên truyền và nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước.

 

Để hoàn thành các mục tiêu trên, Đề án đề ra những nhiệm vụ cụ thể như: Xây dựng, hoàn thiện hệ thống truyền thanh cơ sở UDCNTT- viễn thông, bảng tin điện tử công cộng đặt tại các địa điểm thuận lợi cho người dân tiếp cận TT được kết nối với hệ thống TT nguồn, ứng dụng trên thiết bị di động thông minh, hệ thống TT nguồn và thu thập, tổng hợp, phân tích, quản lý dữ liệu, đánh giá hiệu quả hoạt động TTCS. Nâng cao năng lực UDCNTT cho đội ngũ cán bộ phụ trách về CNTT và cán bộ làm công tác TTCS. Tuyên truyền, phổ biến về UDCNTT trong hoạt động TTCS./.

 

Khánh Ly