Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” tỉnh Lạng Sơn năm 2020

BCĐ phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh vừa ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” tỉnh Lạng Sơn năm 2020 (Kế hoạch số 6/KH-BCĐ, ngày 16/1/2020).

 

http://baolangson.vn/uploads/2018/10/02/2-8.jpg

Ảnh minh họa (baolangson.vn)

Năm 2020 phấn đấu tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 78,5%, tỷ lệ thôn, khối phố văn hóa đạt 71%, tỷ lệ cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa đạt 95%, tỷ lệ thôn, khối phố có nhà văn hóa đạt 99%, tỷ lệ người dân tham gia tập luyện thể dục thể thao thường xuyên đạt 24,9%.

 

Nội dung thực hiện: tiếp tục quán triệt, phổ biến và triển khai thực hiện hiệu quả 05 nội dung, 07 phong trào cụ thể của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết và sức mạnh tổng hợp của Nhân dân và cả hệ thống chính trị, huy động và khai thác tối đa các nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho các hoạt động văn hóa; thực hiện nghiêm túc, công bằng việc bình xét và công nhận các danh hiệu văn hóa theo đúng quy định; tổ chức các hoạt động đưa văn hóa, thông tin về nông thôn, ưu tiên các xã vùng sâu, xã khó khăn của tỉnh; tập huấn, nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác phong trào cấp xã, phường, thị trấn...

 

Thùy Linh