Skip to main content

Kế hoạch chuyển đổi IPv4 sang IPv6 cho hệ thống công nghệ thông tin, Internet trong các cơ quan nhà nước

Kế hoạch triển khai thực hiện chuyển đổi IPv4 sang IPv6 cho hệ thống công nghệ thông tin, Internet trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020 - 2022 và định hướng đến năm 2025 vừa được UBND tỉnh ban hành (Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 10/01/2020).

 

D:\Desktop\Huong_dan_kiem_tra_IPv6_cua_nha_mang_va_may_tinh.jpg

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Chuyển đổi IPv4 sang IPv6 cho hệ thống công nghệ thông tin, internet của các cơ quan nhà nước trong tỉnh đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, đúng lộ trình, đúng quy định; quá trình chuyển đổi IPv4 sang IPv6 cho hệ thống mạng lưới, dịch vụ của các cơ quan nhà nước thuộc tỉnh đảm bảo kết nối thông suốt, an toàn.

 

Giai đoạn chuẩn bị (năm 2020) triển khai công tác tuyên truyền, đào tạo, tập huấn; rà soát, đánh giá tổng thể mạng lưới, dịch vụ CNTT (thiết bị, phần mềm, hạ tầng, hệ thống DNS…). Giai đoạn kết nối, thử nghiệm (năm 2021): Tiến hành kết nối, định tuyến quảng bá IPv6 với các ISP; thử nghiệm ứng dụng IPv6 cho các phân mạng kết nối quy mô nhỏ, các hệ thống mạng LAN, Wifi của các đơn vị đăng ký. Giai đoạn chuyển đổi chính thức (năm 2022): Chuyển đổi IPv4 sang IPv6 cho Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh và Cổng thông tin điện tử của tỉnh, chuyển đổi IPv6 kết nối WAN tới các cơ quan, đơn vị trong tỉnh, hoàn thiện sẵn sàng triển khai chạy mạng thuần IPv6.

 

Ipv4 (Internet Protocol version 4): là Phiên bản 4 của thủ tục Internet. Hiện đang được sử dụng phổ biến trong hoạt động mạng Internet toàn cầu. Có chiều dài 32 bít, biểu diễn dưới dạng các cụm số thập phân phân cách bởi dấu chấm, ví dụ 203.119.9.0

Ipv6 (Internet Protocol version 6): là Phiên bản 6 của thủ tục Internet. Được phát triển nhằm thay thế Ipv4, khắc phục những hạn chế của phiên bản Ipv4 và cải thiện thêm nhiều đặc tính mới. Có chiều dài 128 bít, biểu diễn dưới dạng các cụm số hexa phân cách bởi dấu ::, ví dụ 2001:0DC8::1005:2F43:0BCD:FFFF

 

Phương Linh