Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy về nhóm nhiệm vụ trọng tâm năm 2020

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 101-NQ/TU ngày 12/12/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về các nhóm nhiệm vụ trọng tâm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện năm 2020 (Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 13/01/2020).

 

E:\anh minh hoa\2019\4.7.19 Hop truc tuyen CP ve KTXH 6 thang.JPG

Ảnh minh họa

Kế hoạch nhằm phân công trách nhiệm cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị chủ trì thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, cải cách hành chính và bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại do Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao UBND tỉnh chủ trì thực hiện. Đây cũng là cơ sở để các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các chủ đầu tư dự án tổ chức thực hiện đạt và vượt các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của ngành, đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.

 

Các cơ quan được phân công chủ trì chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung chỉ đạo, quán triệt và xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện những nhiệm vụ được giao, bảo đảm chất lượng, hiệu quả và đúng thời hạn quy định; khi có vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền, kịp thời báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét, giải quyết./.

 

Phương Linh