Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Chỉ đạo hưởng ứng Ngày Đất ngập nước Thế giới năm 2020

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Tiến Thiệu về việc hưởng ứng Ngày Đất ngập nước Thế giới năm 2020 (Công văn số 135/VP-KTN, ngày 13/1/2020).

 

http://www.quangnam.gov.vn/Uploaded/image/DUNG/NAM%202020/ANH%20MINH%20HOA/dat%20ngap%20nuoc.jpg

Ảnh minh họa (Internet)

Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chủ động triển khai các nội dung theo hướng dẫn của Bộ TN&MT tại Công văn số 7036/BTNMT-TCMT ngày 31/12/2019. Theo đó, phối hợp với các cơ quan truyền thông phổ biến, tuyên truyền về tầm quan trọng của các vùng đất ngập nước, kêu gọi cộng đồng cùng cam kết bảo tồn, sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước, dừng các hoạt động gây suy thoái và thúc đẩy phục hồi các vùng đất ngập nước bị suy thoái, tùy theo điều kiện cụ thể tiến hành các hoạt động truyền thông phù hợp; đồng thời tổ chức phát động các phong trào trong năm 2020 với nội dung bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học các vùng đất ngập nước, phục hồi các vùng đất ngập nước bị suy thoái, bảo tồn và sử dụng bền vững tài nguyên đất ngập nước.

 

Thùy Linh