Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 23/12 đến ngày 29/12/2019)

Họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 12/2019; Công nhận trường học đạt chuẩn quốc gia; Điều chỉnh kế hoạch vốn ngân sách tỉnh năm 2019; Phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu trung tâm xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn, tỷ lệ 1/1.000; Điều chỉnh kế hoạch phân bổvốn sự nghiệp ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2019; Cử Đoàn đại biểu Hội Hữu nghị Việt - Trung tỉnh Lạng Sơn đi thăm, làm việc tại Trung Quốc; Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025, tỷ lệ 1/5.000; Giao số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh Lạng Sơn năm 2020; Phê duyệt nhu cầu tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện Đình Lập năm 2019... là những nội dung chính trong chỉ đạo điều hành nổi bật tuần qua của UBND tỉnh.

 

Ảnh minh họa

Họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 12/2019

 

Ngày 26/12/2019, dưới sự chủ trì của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh đã tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 12/2019, phiên họp đã thảo luận thông qua các dự thảo: Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2020; Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về Bảng giá chuẩn nhà xây dựng mới và tỷ lệ phần trăm (%) chất lượng còn lại của nhà để tính thu lệ phí trước bạ nhà; xác định giá trị tài sản là nhà trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định hệ số điều chỉnh giá đất để tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh về đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch tài chính 05 năm giai đoạn 2016-2020; xây dựng kế hoạch tài chính 05 năm giai đoạn 2021-2025;Dự thảo Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 56-KL/TW ngày 23/8/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; Dự thảo Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 54-KL/TW ngày 07/8/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025; Dự thảo Đề án Phát triển du lịch tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Phương án nội dung biểu trưng (logo) và khẩu hiệu (slogan) du lịch tỉnh Lạng Sơn; Dự thảo Chương trình hành động của Ban Thương vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 03/9/2019 của Ban Bí thư (khóa XII) về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong tình hình mới; Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy định chế độ báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Dự thảo Chương trình làm việc của UBND tỉnh năm 2020; Dự thảo Báo cáo của Văn phòng UBND tỉnh về việc thực hiện chương trình công tác của UBND tỉnh và tình hình đi công tác của các thành viên UBND tỉnh.

 

Công nhận trường học đạt chuẩn quốc gia

 

UBND tỉnh vừa Công bố (số 2661/QĐ-UBND ngày 25/12/2019) Trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 cho các Trường Mầm non xã Chi Lăng, huyện Chi Lăng; Trường Trung học cơ sở thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng. Trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 cho các Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Trung học cơ sở xã Thanh Long, huyện Văn Lãng; Trường Tiểu học 1 thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng. Thời hạn công nhận đạt chuẩn quốc gia là 05 năm.

 

Điều chỉnh kế hoạch vốn ngân sách tỉnh năm 2019

 

UBND tỉnh vừa điều chỉnh (số 2665/QĐ-UBND ngày 25/12/2019) kế hoạch vốn ngân sách tỉnh năm 2019. Theo đó sẽ điều chỉnh kế hoạch vốn ngân sách tỉnh năm 2019 (lần 2) với tổng số kinh phí là 33.272 triệu đồng.

 

Vốn đầu tư công: Tổng vốn điều chỉnh tăng, giảm là 31.427 triệu đồng, trong đó: Nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương theo nguyên tắc, tiêu chí, định mức điều chỉnh giảm của 11 dự án, tổng vốn 21.016 triệu đồng, tăng vốn cho 06 dự án; Nguồn vốn thu tiền sử dụng đất: Điều chỉnh giảm của 09 dự án, tổng vốn 6.348 triệu đồng, tăng vốn cho 03 dự án; Nguồn vốn thu phí: Điều chỉnh giảm của 03 dự án, tổng vốn 4.108 triệu đồng, tăng vốn cho 01 dự án. Vốn sửa chữa các công trình đơn vị khối tỉnh: Điều chỉnh giảm vốn của 02 dự án, tổng vốn là 1.800 triệu đồng, tăng vốn cho 03 dự án.

 

Phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu trung tâm xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn, tỷ lệ 1/1.000

 

Nhằm điều chỉnh chức năng sử dụng đất cho phù hợp với nhu cầu thực tế, UBND tỉnh vừa Phê duyệt (số 2666/QĐ-UBND ngày 25/12/2019) điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng Khu trung tâm xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn.

 

Theo đó, sẽ điều chỉnh quy mô khoảng 11,9ha, thực hiện điều chỉnh diện tích đất cơ quan (ký hiệu lô HC6) thành đất ở (ký hiệu lô đất OM48), đất công cộng, dịch vụ thương mại (ký hiệu lô đất DVCC.01) và đất giao thông. Điều chỉnh diện tích đất cơ quan (ký hiệu lô HC7) thành đất ở (ký hiệu lô đất OHH, O9, OM50, OM51), đất công cộng, dịch vụ thương mại (ký hiệu lô đất DVCC.02, DVCC.03, CC10) và  đất giao thông. Cập nhật lại tuyến đường Trần Đăng Ninh có lộ giới 27m theo điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Lạng Sơn.

 

Giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh Lạng Sơn năm 2020

UBND tỉnh vừa giao (số 2677/QĐ-UBND ngày 25/12/2019) biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh Lạng Sơn năm 2020.

 

Theo đó, giao 2.083 biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước đối với Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh; các cơ quan, tổ chức hành chính trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh và Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố năm 2020.

 

Điều chỉnh kế hoạch phân bổvốn sự nghiệp ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2019

 

UBND tỉnh vừa điều chỉnh (số 2673/QĐ-UBND ngày 25/12/2019) kế hoạch phân bổvốn sự nghiệp ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2019.

 

Theo đó sẽ điều chỉnh giảm kế hoạch vốn Tiểu dự án 4: Hỗ trợ cho lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài thuộc  Dự án 1, Chương trình 30a của  Sở Lao động - Thương binh và Xã hội với tổng kinh phí là 570.000.000 đồng để bổ sung  cho  nội  dung  duy  tu  bảo dưỡng thuộc tiểu dự án 1 Chương trình 30a của huyện Văn Quan; Điều chỉnh giảm kế hoạch vốn Tiểu dự án 3: Nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở thuộc Dự án 2, Chương trình 135 của Ban Dân tộc tỉnh với tổng kinh phí là 175.970.000 đồng;  giảm  kế hoạch vốn Dự án 5 nâng cao năng lực  giám  sát  đánh  giá  thực  hiện  Chương  trình  của  Sở Kế hoạch  và  Đầu  tư 98.000.000đồng (tổng cộng giảm là 273.970.000 đồng) để bổ sung cho nội dung duy tu bảo dưỡng thuộc Tiểu dự án 1 Chương trình 135 của huyện Văn Lãng.

 

Cử Đoàn đại biểu Hội Hữu nghị Việt - Trung tỉnh Lạng Sơn đi thăm, làm việc tại Trung Quốc

 

UBND tỉnh vừa cử (số 2638/QĐ-UBND ngày 23/12/2019) Đoàn đại biểu Hội Hữu nghị Việt - Trung tỉnh Lạng Sơn gồm 10 người do ông Nguyễn Hữu Hoành, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt - Trung tỉnh làm Trưởng đoàn đi thăm và làm việc với Hội Hữu nghị đối ngoại nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc nhân dịp kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc. Thời gian: 05 ngày, từ ngày 26/12/2019 đến ngày 30/12/2019.

 

Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025, tỷ lệ 1/5.000

 

Nhằm điều chỉnh chức năng sử dụng đất phù hợp với kế hoạch sử dụng đất; UBND tỉnh vừa điều chỉnh (số 2651/QĐ-UBND ngày 24/12/2019) điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025.

 

Theo đó, sẽ điều chỉnh cục khoảng 18.372,0 m2, thực hiện điều chỉnh chức năng sử dụng đất một phần diện tích (14.684,0m2) lô đất L9 thành đất ở ký hiệu N21.1; Điều chỉnh chức năng sử dụng đất một phần diện tích (204,0m2) lô đất L9 thành đất công cộng (Nhà văn hóa), ký hiệu C6.1; Phần diện tích còn lại (3.484 m2) của lô đất L9 giữ nguyên chức năng sử dụng đất theo quy hoạch đã được duyệt.

 

Giao số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh Lạng Sơn năm 2020

 

UBND tỉnh vừa giao (số 2683/QĐ-UBND ngày 26/12/2019) 22.438 người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc các Sở, ban, ngành tỉnh, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh và Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố năm 2020.

 

Phê duyệt nhu cầu tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện Đình Lập năm 2019

 

UBND tỉnh vừa phê duyệt (số 2657/QĐ-UBND ngày 24/12/2019) nhu cầu tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện Đình Lập năm 2019 với tổng số chỉ tiêu tuyển dụng là 31chỉ tiêu, trong đó: Sự nghiệp giáo dục 28 chỉ tiêu, Sự nghiệp khác 03 chỉ tiêu.