Skip to main content

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 16/12 đến ngày 22/12/2019)

Phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục dự án nhóm C quy mô nhỏ, khởi công mới sử dụng vốn dự phòng 10% ngân sách Trung ương hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng các hợp tác xã thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn huyện Tràng Định; Công bố Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2019; Bổ sung Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019; Phê duyệt bổ sung nhu cầu tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện Cao Lộc năm 2019; Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng dự án Khu A-Tái định cư 1 Mai Pha, thành phố Lạng Sơn, tỷ lệ 1/500; Tổ chức bắn pháo hoa nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020; Tăng cường công tác tiêm chủng; Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ sau Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2019... là những nội dung chính trong chỉ đạo điều hành nổi bật tuần qua của UBND tỉnh.

 

Ảnh minh họa

Phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục dự án nhóm C quy mô nhỏ, khởi công mới sử dụng vốn dự phòng 10% ngân sách Trung ương hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng các hợp tác xã thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn huyện Tràng Định

 

Nhằm khai thác hiệu quả các nguồn lực để phát triển sản xuất nông nghiệp, góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho nhân dân các xã: Chi Lăng, Kháng Chiến, Hùng Sơn, huyện Tràng Định; UBND tỉnh vừa phê duyệt (số 2628/QĐ-UBND ngày 20/12/2019) chủ trương đầu tư danh mục dự án nhóm C quy mô nhỏ, khởi công mới sử dụng vốn dự phòng 10% ngân sách Trung ương hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng các hợp tác xã thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn huyện Tràng Định.

 

Theo đó sẽ hỗ trợ 03 Hợp tác xã trên địa bàn xã: Chi Lăng, Kháng Chiến, Hùng Sơn, huyện Tràng Định thực hiện sửa chữa, nâng cấp và đầu tư mới một số công trình với tổng mức đầu tư dự kiến là 7.091 triệu đồng, trong đó: Vốn dự phòng 10% Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 là 5.300 triệu đồng; Vốn hợp tác xã đóng góp là 1.791 triệu đồng.

 

Công bố Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2019

 

UBND tỉnh vừa Công bố (số 2604/QĐ-UBND ngày 19/12/2019) Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2019.

Theo đó đứng đầu khối các sở, ban, ngành là Sở Tư pháp, tiếp đến là Sở Nội vụ và Văn phòng UBND tỉnh; đứng cuối là Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Đứng đầu khối các huyện là thành phố Lạng Sơn tiếp đến là huyện Bắc Sơn và Chi Lăng; đứng cuối là huyện Văn Lãng.

 

Bổ sung Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019

 

UBND tỉnh vừa bổ sung (số 2608/QĐ-UBND ngày 19/12/2019) Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019. Theo đó sẽ thực hiện bổ sung: 50.000 triệu đồng từ nguồn vượt thu tiền sử dụng đất để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng Dự án cầu Kỳ Cùng, thành phố Lạng Sơn.

 

Phê duyệt bổ sung nhu cầu tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện Cao Lộc năm 2019

 

UBND tỉnh vừa Phê duyệt (số 2618/QĐ-UBND ngày 19/12/2019) bổ sung nhu cầu tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện Cao Lộc năm 2019.

 

Theo đó, sẽ bổ sung 45 chỉ tiêu nhu cầu tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện Cao Lộc năm 2019. Trong đó: Sự nghiệp giáo dục và đào tạo 43 chỉ tiêu; sự nghiệp văn hóa – thông tin – thể thao 01 chỉ tiêu; sự nghiệp khác 01 chỉ tiêu.

 

Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng dự án Khu A-Tái định cư 1 Mai Pha, thành phố Lạng Sơn, tỷ lệ 1/500

 

Nhằm điều chỉnh chức năng sử dụng đất cho phù hợp với nhu cầu thực tế, làm cơ sở pháp lý để quản lý hoạt động xây dựng và các thủ tục về đất đai theo quy định; UBND tỉnh vừa phê duyệt (số 2620/QĐ-UBND ngày 19/12/2019) điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng dự án Khu A-Tái định cư 1 Mai Pha, thành phố Lạng Sơn, tỷ lệ 1/500.

 

Theo đó, thực hiện điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng dự án Khu A-Tái định cư 1 Mai Pha, thành phố Lạng Sơn với Quy mô điều chỉnh cục bộ quy hoạch: 1.713,58 m2. Điều chỉnh chức năng sử dụng lô đất ở (ký hiệu lô N12), một phần diện tích lô đất cây xanh (ký hiệu số 4) thành đất cơ quan hành chính (ký hiệu lô đất mới CQ).

 

Tổ chức bắn pháo hoa nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020

 

Để tổ chức đón Tết cổ truyền của dân tộc đảm bảo vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, tạo không khí phấn khởi trong toàn Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc; UBND tỉnh vừa yêu cầu (số 1333 /UBND-NC ngày 18/12/2019) Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với UBND các huyện và thành phố Lạng Sơn tổ chức bắn pháo hoa đêm Giao thừa Tết Canh Tý năm 2020 tại trung tâm 10 huyện (riêng huyện Cao Lộc tổ chức bắn tại Trung tâm thương mại Đồng Đăng) và thành phố Lạng Sơn.

 

UBND các huyện và thành phố Lạng Sơn có trách nhiệm tổ chức đêm văn nghệ chào đón giao thừa và bắn pháo hoa; chủ động huy động kinh phí xã hội hoá, các nguồn tài chính hợp pháp khác để bắn pháo hoa, đăng ký và phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh để tổ chức bắn pháo hoa theo đúng quy định.

 

Tăng cường công tác tiêm chủng

 

Để triển khai thực hiện Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 29/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh vừa yêu cầu (số 1348/UBND-KGVX ngày 21/12/2019) Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tập trung triển khai công tác tiêm chủng trên địa bàn, thực hiện việc lập kế hoạch, tổ chức tiêm chủng mở rộng trên địa bàn đạt tỷ lệ cao và an toàn, đảm bảo tỷ lệ tiêm chủng mở rộng đạt trên 95% theo quy mô xã, phường, thị trấn.

 

Chủ động phối hợp với ngành y tế trong việc triển khai thực hiện tốt công tác tiêm chủng trên địa bàn. Khẩn trương khắc phục những khó khăn tồn tại trong công tác tiêm chủng mở rộng; đầu tư đủ nguồn lực cho công tác tiêm chủng, bảo đảm tất cả các điểm tiêm chủng có đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị cũng như cán bộ làm công tác tiêm chủng theo các quy định của Chính phủ và Bộ Y tế đã ban hành.

 

Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ sau Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2019

 

Để công tác xúc tiến đầu tư thực sự mang lại hiệu quả, đặc biệt là các dự án đã đăng ký đầu tư sớm được triển khai thực hiện; UBND tỉnh vừa yêu cầu (số 1330/UBND-KTN ngày 17/12/2019) Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tiếp tục triển khai các nhiệm vụ sau Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2019.

 

Theo đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các sở, ngành liên quan theo chức năng, nhiệm vụ đẩy nhanh tiến độ công tác thẩm định hồ sơ đề xuất của các nhà đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư, hồ sơ lựa chọn nhà đầu tư theo quy định của Luật Đấu thầu. Đối với các nhà đầu tư chưa nộp hồ sơ đề xuất dự án, Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị sớm hoàn thiện đề xuất dự án theo quy định.

 

Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thành phố trên cơ sở chức năng nhiệm vụ phối hợp, hướng dẫn cho các nhà đầu tư tháo gỡ các khó khăn về quy hoạch xây dựng, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, kịp thời báo cáo, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo xử lý các nội dung theo quy định.

.