Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Chỉ thị về đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật

Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Chỉ thị số 32/CT-TTg, ngày 10/12/2019 về đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật.

 

Résultat de recherche d'images pour "Luật Quản lý, sử dụng tài sản công luật quản lý, sử dụng tài sản công"

Ảnh minh họa

Yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tiếp tục đẩy mạnh phổ biến, tuyên truyền, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật; khẩn trương ban hành quy định về phân cấp quản lý tài sản công theo quy định tại Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ, ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công chuyên dùng theo thẩm quyền; chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị xây dựng, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới quy chế quản lý, sử dụng tài sản công của cơ quan, đơn vị trong quý I/2020, nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác và sử dụng tài sản công, tăng cường huy động và sử dụng có hiệu quả nguồn lực tài chính từ tài sản công theo quy định pháp luật; kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan quản lý tài sản công, tăng cường kiểm tra, thanh tra việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công, việc quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị.

 

Thùy Linh