Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Thành lập Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

UBND tỉnh vừa quyết định thành lập Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật trên cơ sở tổ chức lại Chi cục Bảo vệ thực vật và phòng Trồng trọt trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Quyết định số 2467 /QĐ-UBND, ngày 09/12/2019).

 

Ảnh minh họa

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, hoạt động theo quy định của pháp luật. Chi cục có chức năng giúp Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành và tổ chức thực thi pháp luật về sản xuất trồng trọt, giống cây trồng nông nghiệp, sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp, phân bón, bảo vệ thực vật, kiểm dịch thực vật nội địa, thuốc bảo vệ thực vật, khử trùng và quản lý dịch vụ công thuộc phạm vi lĩnh vực được giao trên địa bàn tỉnh.

 

Cơ cấu tổ chức gồm Chi cục trưởng và không quá 02 Phó Chi cục trưởng, có 04 phòng: Hành chính tổng hợp, Thanh tra - Pháp chế, Bảo vệ thực vật, Trồng trọt và 01 Trạm Kiểm dịch thực vật nội địa./.

 

Bích Diệp