Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 02/12 đến ngày 08/12/2019)

UBND tỉnh họp Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thường kỳ để giải quyết các công việc theo thẩm quyền; Phê duyệt danh sách nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật thực hiện dự án Khu đô thị mới Mai Pha, thành phố Lạng Sơn; Thành lập Đoàn kiểm tra, đánh giá và công nhận các huyện, thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2019; Thành lập Chi cục Chăn nuôi và Thú y trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thành lập Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giao chi tiết vốn ODA bổ sung năm 2019; Nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Tăng cường quản lý công tác đưa người lao động trong tỉnh đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng... là những nội dung chính trong chỉ đạo điều hành nổi bật tuần qua của UBND tỉnh.

 

 

Ảnh minh họa

UBND tỉnh họp Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thường kỳ để giải quyết các công việc theo thẩm quyền

 

Ngày 05/12/2019, dưới sự chủ trì của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh tổ chức phiên họp Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thường kỳ để giải quyết các công việc theo thẩm quyền. Phiên họp thảo luận và cho ý kiến đối với các Nội dung: Tờ trình số 140/TTr-SVHTT&DL ngày 06/11/2019 về phê duyệt Đề án “Phát triển du lịch tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Tờ trình số 151/TTr-SVHTTDL ngày 29/11/2019 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt nội dung biểu trưng (logo), khẩu hiệu (slogan) du lịch tỉnh Lạng Sơn; Công văn số 1709/STTTT-CNTT ngày 27/11/2019 về việc bổ sung hoàn thiện dự thảo Tờ trình, Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo xây dựng chính quyền điện tử trên địa bàn tỉnh.

 

Phê duyệt danh sách nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật thực hiện dự án Khu đô thị mới Mai Pha, thành phố Lạng Sơn

 

UBND tỉnh vừa phê duyệt (số 2374/QĐ-UBND ngày 05/12/2019) danh sách nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật thực hiện dự án Khu đô thị mới Mai Pha, thành phố Lạng Sơn, theo đó nhà thầu trúng tuyển là: Công ty Cổ phần đầu tư Bất động sản Toàn Cầu; Liên danh Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát và Công ty TNHH Hà Sơn.

 

Sở Xây dựng có trách nhiệm thông báo danh sách các nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật đến các nhà đầu tư tham dự thầu và mời các nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật đến mở hồ sơ đề xuất về tài chính; tổ chức mở và đánh giá hồ sơ đề xuất về tài chính, trình thẩm định, phê duyệt theo quy định.

 

Thành lập Đoàn kiểm tra, đánh giá và công nhận các huyện, thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2019

 

UBND tỉnh vừa thành lập (số 2370/QĐ-UBND ngày 04/12/2019) Đoàn kiểm tra, đánh giá và công nhận các huyện, thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2019.

Theo đó Đoàn kiểm tra có 18 thành viên, Trưởng đoàn là lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo các thành viên là trưởng phó các phòng trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư...

 

Đoàn kiểm tra có nhiệm vụ: Kiểm tra công tác phổ cập giáo dục Mầm non, phổ cập giáo dục Tiểu học, phổ cập giáo dục Trung học cơ sở; công tác xóa mù chữ, mở lớp bổ túc trung học cơ sở, hoạt động của các Trung tâm học tập cộng đồng theo quy định tại Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 của Chính phủ; Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/3/2016 và Quyết định số 1387/QĐ-BGDĐT ngày 29/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét quyết định.

 

Thành lập Chi cục Chăn nuôi và Thú y trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

UBND tỉnh vừa thành lập (số 2466/QĐ-UBND ngày 09/12/2019) Chi cục Chăn nuôi và Thú y trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên cơ sở tổ chức lại Chi cục Thú y và phòng Chăn nuôi.

 

Chi cục Chăn nuôi và Thú y có tư cách pháp nhân, có con dấu tài khoản riêng, hoạt động theo quy định của pháp luật. Chịu sự chỉ đạo, quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo quy định của pháp luật; đồng thời chịu sự hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của Cục Chăn nuôi, Cục Thú y trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Chi cục Chăn nuôi và Thú y có chức năng giúp Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện quản lý nhà nước chuyên ngành và tổ chức thực thi pháp luật về chăn nuôi và thú y.

 

Thành lập Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

UBND tỉnh vừa thành lập (số 2467/QĐ-UBND ngày 09/12/2019) Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên cơ sở tổ chức lại Chi cục Bảo vệ thực và phòng Trồng trọt

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật có tư cách pháp nhân, có con dấu tài khoản riêng, hoạt động theo quy định của pháp luật. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật chịu sự chỉ đạo, quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo quy định của pháp luật; đồng thời chịu sự hướng dẫn, kiểm tra, giám sát về chuyên môn, nghiệp vụ của Cục Trồng trọt và Cục Bảo vệ thực vật trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật giúp Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành và tổ chức thực thi pháp luật về sản xuất trồng trọt, giống cây trồng nông nghiệp, sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp, phân bón, bảo vệ thực vật, kiểm dịch thực vật nội địa, thuốc bảo vệ thực vật, khử trùng và quản lý dịch vụ công thuộc phạm vi lĩnh vực được giao trên địa bàn tỉnh.

 

Giao chi tiết vốn ODA bổ sung năm 2019

 

UBND tỉnh vừa giao (số 2372/QĐ-UBND ngày 04/12/2019) chi tiết vốn ODA bổ sung năm 2019.

 

Theo đó, Tổng số vốn giao bổ sung năm 2019 là 28.179 triệu đồng, trong đó: Dự án đường đến trung tâm xã Tân Yên, huyện Tràng Định: Vốn nước ngoài ngân sách trung ương: 11.351 triệu đồng. Dự án LRAMP - Hợp phần 1: Khôi phục, cải tạo đường địa phương: 16.828 triệu đồng.

 

Nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

 

Thực hiện các nội dung kiến nghị của Đoàn giám sát, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh vừa yêu cầu (số 1291/UBND-BTCD ngày 05/12/2019) Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tập trung, nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở, bảo đảm đúng quy trình, thủ tục, thời hạn giải quyết, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người dân, nhằm tiếp tục củng cố mối quan hệ giữa Nhân dân với Đảng, Nhà nước.

 

Tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra, nhất là công tác thanh tra trách nhiệm của người đứng đầu trong việc chấp hành pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của người dân; chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra công vụ trong cơ quan, đơn vị; kiên quyết và nghiêm minh trong xử lý trách nhiệm khi phát hiện vi phạm.

 

Tăng cường quản lý công tác đưa người lao động trong tỉnh đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

 

UBND tỉnh vừa yêu cầu (số 1295/UBND-KGVX ngày 06/12/2019) Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tăng cường quản lý công tác đưa người lao động trong tỉnh đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Theo đó, tăng cường công tác thông tin tuyên truyền chính sách, pháp luật về đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, trong đó thông tin đầy đủ các hình thức đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài nói chung theo quy định của pháp luật và đưa lao động đi làm việc tại Quảng Tây, Trung Quốc theo cơ chế hợp tác quản lý lao động qua biên giới thành phố Sùng Tả, khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, Trung Quốc.

 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có các biện pháp hạn chế tình trạng người lao động bỏ trốn ở lại cư trú bất hợp pháp và vi phạm pháp luật của nước sở tại; giám sát chặt chẽ công tác đào tạo nghề, ngoại ngữ và các kiến thức cần thiết cho người lao động.

 

Công an tỉnh Quản lý chặt chẽ công tác cấp giấy thông hành xuất nhập cảnh của công dân qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn sang Trung Quốc theo hướng dẫn; chủ động phòng ngừa, đấu tranh đối với các tổ chức, cá nhân lợi dụng chính sách về người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

 

UBND các huyện, thành phố thường xuyên kiểm tra, quản lý chặt chẽ các hoạt động cung cấp dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng thuộc địa bàn quản lý; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định.