Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện các kiến nghị của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

UBND tỉnh vừa có Công văn số 1291/UBND-BTCD ngày 05/12/2019 yêu cầu thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố thực hiện các nội dung kiến nghị của Đoàn giám sát, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị.

 

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực đất đai, tài nguyên, môi trường…

Theo đó, yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục tập trung, nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở, bảo đảm đúng quy định, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người dân; triển khai đồng bộ các giải pháp, xử lý kiên quyết, giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp, đông người theo đúng quy định; nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện các quyết định, kết luận giải quyết khiếu nại, tố cáo đã có hiệu lực pháp luật. Tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra, nhất là công tác thanh tra trách nhiệm của người đứng đầu, thanh tra, kiểm tra công vụ. Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước đối với các ngành, lĩnh vực và địa bàn phụ trách, đặc biệt là trong lĩnh vực đất đai, tài nguyên, môi trường, chế độ chính sách và một số vấn đề mới nảy sinh; thực hiện đúng chế độ, chính sách cho đội ngũ cán bộ, công chức làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư./.

 

Phương Linh