Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Kế hoạch kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý

Tỉnh ủy Lạng Sơn vừa ban hành Kế hoạch số 121-KH/TU, ngày 29/11/2019 kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý.

 

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Mục đích là kiểm điểm tự phê bình, phê bình và đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân cán bộ, đảng viên để các cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan đơn vị và từng cá nhân tự soi, tự sửa lại mình, từ đó đề ra chủ trương, giải pháp phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, quản lý, điều hành và thực hiện nhiệm vụ được giao, làm căn cứ để thực hiện các nội dung về công tác cán bộ, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên.

 

Theo Kế hoạch, cấp cơ sở và các phòng, ban và tương đương của các sở, ban, ngành, tỉnh, đơn vị sự nghiệp trực thuộc và tương đương, các huyện, thành phố, đảng ủy khối các cơ quan tỉnh hoàn thành việc kiểm điểm kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng trước ngày 20/12/2019. Các đảng đoàn, ban cán sự đảng, các cơ quan, sở, ban, ngành tỉnh và tương đương, Ban Thường vụ cấp ủy cấp huyện và tương đương hoàn thành việc kiểm điểm và báo cáo kết quả kiểm điểm về Ban Thường vụ Tỉnh ủy trước ngày 25/12/2019. Ban Thường vụ Tỉnh ủy hoàn thành kiểm điểm trước ngày 31/12/2019./.

 

Khánh Ly