Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Kiện toàn Ban Chuyển đổi mô hình quản lý chợ cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh

Ban Chuyển đổi mô hình quản lý chợ cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh vừa được kiện toàn theo Quyết định số 2324/QĐ-UBND ngày 28/11/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh.

 

Đ/c Nguyễn Công Trưởng,Phó Chủ tịch UBND tỉnh là Trưởng Ban Chuyển đổi

Ban Chuyển đổi mô hình quản lý chợ do đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng Ban. Giám đốc Sở Công Thương là Phó Trưởng Ban. Các thành viên còn lại là lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Lao động, Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Cục Thuế, Liên minh Hợp tác xã.

 

Sở Công Thương là Cơ quan thường trực của Ban Chuyển đổi chợ cấp tỉnh, trực tiếp chủ trì triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Ban Chuyển đổi chợ cấp tỉnh./.

 

Phương Linh