Skip to main content

Chỉ đạo thực hiện quy định pháp luật về quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy lợi

Cán bộ Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi Lộc Bình kiểm tra công trình hồ Nà Cáy. Nguồn: baolangson.vn

Văn phòng UBND tỉnh có văn bản truyền đạt ý kiến của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện quy định pháp luật về quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy lợi, (Công văn số 4937/VP-KTN, ngày 29/11/2019).

 

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ Tổng cục Thủy lợi đề nghị tại Công văn số 1641/TCTL-ATĐ, trong đó, thực hiện các quy định về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước theo quy định tại Nghị định số 114/2018/NĐ-CP và chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, khẩn trương hoàn thành các nội dung đã đến hoặc quá hạn phải hoàn thành như: Phân loại đập, hồ chứa nước, kê khai đăng ký an toàn đập, hồ chứa nước, lập, điều chỉnh bổ sung quy trình vận hành hồ chứa nước, kiểm định an toàn đập.../.

 

Khánh Ly