Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Hướng dẫn phạm vi, đối tượng phân bổ vốn Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững năm 2020

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh về việc hướng dẫn phạm vi, đối tượng phân bổ vốn Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) Giảm nghèo bền vững năm 2020, (Công văn số4890/VP-KGVX, ngày 27/11/2019).

 

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh phân bổ vốn Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2020 theo hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Công văn số 4760/LĐTBXH-VPQGGN. Trong đó, việc phân bổ được thực hiện theo nguyên tắc: Kinh phí để thực hiện các dự án, hoạt động Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững năm 2020 nhằm tác động thực hiện có hiệu quả mục tiêu giảm nghèo được Quốc hội, Chính phủ thông qua. Bố trí kinh phí tập trung, không dàn trải, ưu tiên cho những địa bàn tỷ lệ nghèo cai nhất, các địa phương chưa tự cân đối được ngân sách. Các huyện nghèo theo quyết định phê duyệt của cấp có thẩm quyền được hưởng các cơ chế, chính sách hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP và các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo theo quyết định được phê duyệt của cấp có thẩm quyền vốn đầu tư cơ sở hạ tầng và duy tu bảo dưỡng. Việc bố trí kinh phí phải phát huy được tính chủ động của địa phương, huy động được các nguồn lực tham gia thực hiện mục tiêu giảm nghèo./.

 

Khánh Ly