Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông của một số sở, huyện, xã

UBND tỉnh phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công thương, UBND cấp huyện, UBND cấp xã (tại các Quyết định số 2220/QĐ-UBND, 2221/QĐ-UBND, ngày 14/11/2019).

 

Ảnh minh họa

Theo đó, Danh mục TTHC được xây dựng quy trình nội bộ giải quyết theo cơ chế một cửa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện gồm 21 TTHC: Cấp tỉnh 19 TTHC thuộc lĩnh vực đất đai: 10 TTHC, lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm: 09 TTHC, cấp huyện lĩnh vực tài nguyên nước: 02 TTHC. Danh mục TTHC được xây dựng theo quy trình nội bộ giải quyết theo cơ chế một cửa liên thông: 58 TTHC, trong đó, cấp tỉnh 55 TTHC thuộc các lĩnh vực đất đai: 21 TTHC, tài nguyên nước: 16 TTHC, khoáng sản: 17 TTHC, viễn thám: 01 TTHC, cấp huyện thuộc lĩnh vực đất đai: 03 TTHC.

 

Danh mục TTHC được xây dựng quy trình nội bộ thực hiện theo cơ chế một cửa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương, UBND cấp huyện: Cấp tỉnh: 96 TTHC thuộc các lĩnh vực: An toàn thực phẩm: 03 TTHC, Giám định thương mại: 02 TTHC, Hóa chất: 07 TTHC, Khoa học công nghệ: 01 TTHC, Kinh doanh Khí: 24 TTHC, Lưu thông hàng hóa trong nước: 14 TTHC, Quản lý Cạnh tranh: 05 TTHC, Thuốc lá: 09 TTHC, Thương mại Quốc tế: 11 TTHC, Vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ: 07 TTHC, Xúc tiến thương mại: 04 TTHC, Xăng dầu: 03 TTHC, Điện: 05 TTHC, Công nghiệp hỗ trợ: 01 TTHC. Cấp huyện: 17 TTHC thuộc các lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước: 15 TTHC, Công nghiệp tiêu dùng: 01 TTHC, Xuất nhập khẩu: 01 TTHC.

 

Danh mục TTHC được xây dựng quy trình nội bộ thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông thuộc phạm vi quản lý của Sở Công thương: 29 TTHC thuộc các lĩnh vực Công nghiệp địa phương: 01 TTHC, Dầu khí: 03 TTHC, Quản lý năng lượng: 01 TTHC, Xuất nhập khẩu: 13 TTHC, Điện: 08 TTHC, Xuất nhập khẩu: 01 TTHC, 01 TTHC đặc thù Lĩnh vực khuyến công và 01 TTHC đặc thù lĩnh vực Công thương./.

 

Bích Diệp