Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Triển khai Kế hoạch hành động của Chính phủ về công tác phòng, chống thiên tai

Thực hiện Quyết định số 1270/QĐ-TTg ngày 03/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 18/6/2018 của Chính phủ về công tác phòng, chống thiên tai. UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tập trung triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm theo Quyết định này (Công văn số 1200/UBND-KTN ngày 08/11/2019).

 

Ảnh minh họa. Nguồn: chinhphu.vn

Theo đó, các cơ quan, đơn vị tiếp tục tăng cường triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch số 123/KH-UBND ngày 21/8/2018 của UBND tỉnh về công tác phòng, chống thiên tai bảo đảm thời gian, tiến độ, chất lượng, hiệu quả. Cụ thể hóa các nội dung nhiệm vụ: Thường xuyên kiện toàn, phân công nhiệm vụ các thành viên cơ quan chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp, triển khai Kế hoạch phòng, chống thiên tai giai đoạn 2019-2020, 2021-2025. Tăng cường tuyên truyền, tập huấn, phổ biến nâng cao năng lực cán bộ, nhận thức người dân về công tác phòng chống thiên tai; lồng ghép huy động các nguồn lực từng bước mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác phòng, chống thiên tai.

 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo dõi, đôn đốc và định kỳ hàng năm tổng hợp, báo cáo việc thực hiện./.

 

Phương Linh