Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Kế hoạch thực hiện Đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2019-2020

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2019-2020 (số 167/KH-UBND, ngày 25/10/2019 ).

 

Ảnh minh họa.

Theo đó, mục tiêu đến năm 2020 tiêu chuẩn hóa ít nhất 15 sản phẩm (năm 2019 tiêu chuẩn hóa 05 sản phẩm, năm 2020 tiêu chuẩn hóa 10 sản phẩm) trở lên của các địa phương, trong đó có từ 5-10 sản phẩm đạt hạng 3 sao và có từ 2 – 3 sản phẩm đạt 4 sao cấp tỉnh, mỗi huyện, thành phố có ít nhất từ 2 ý tưởng sản phẩm được hỗ trợ theo chu trình thường niên; xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu sản phẩm OCOP cấp tỉnh hỗ trợ tích cực công tác quản lý nhà nước và kết nối thông tin, xúc tiến thương mại sản phẩm OCOP cấp tỉnh; tập huấn nâng cao năng lực 100% cán bộ cấp tỉnh, cấp huyện tham gia trực tiếp triển khai Chương trình OCOP về nghiệp vụ quản l‎ý, điều hành, quản lý sản xuất, kinh doanh và tổ chức tập huấn cho 100% lãnh đạo doanh nghiệp, hợp tác xã, chủ hộ sản xuất có đăng ký kinh doanh tham gia Chương trình OCOP; từng bước triển khai xây dựng hệ thống trung tâm, cửa hàng quảng bá, giới thiệu sản phẩm OCOP, trước hết là ở các địa phương có điều kiện tốt về giao thương và du lịch./.

 

Bích Diệp