Skip to main content

Quy định đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ hằng năm đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh vừa ban hành Quy định về đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ hằng năm đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Quyết định số 2052 /QĐ-UBND, ngày 29/10/2019).

 

Ảnh minh họa

Quy định này quy định về tiêu chí chấm điểm, trình tự thực hiện đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ hằng năm và nhiệm vụ trọng tâm đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Đối tượng áp dụng gồm: Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh, các đơn vị không thuộc các đối tượng trên nhưng được UBND tỉnh phê duyệt các nhiệm vụ trọng tâm trong năm.

 

Việc chấm điểm, đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hằng năm đối với các cơ quan, đơn vị bảo đảm khách quan, dân chủ, công bằng và công kha; các cơ quan, đơn vị khi tiến hành tự chấm điểm, đánh giá, xếp loại theo các nội dung của Quy định này phải phản ánh đúng kết quả thực hiện nhiệm vụ trong năm, có trách nhiệm cung cấp thông tin và giải trình đầy đủ những nội dung để thực hiện đánh giá, xếp loại.

 

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 29/10/2019./.

 

Bích Diệp