Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Nghị quyết về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ phân bổ và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết sô 94/NQ-Cp, ngày 29/10/2019 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ phân bổ và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công (ĐTC) năm 2019.

 

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo đó, Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ quan khác ở Trung ương, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, coi việc thúc đẩy giải ngân vốn là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của năm 2019, tập trung chỉ đạo quyết liệt, thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra, trong đó thực hiện 6 giải pháp chủ yếu, gồm:

 

1. Tiếp tục rà soát, hoàn thiện khung khổ pháp lý, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật về quản lý đầu tư, tháo gỡ kịp thời các rào cản khó khăn, vướng mắc và tạo điều kiện thuận lợi đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân và nâng cao hiệu quả các dự án ĐTC.  

 

2. Khẩn trương hoàn thành việc giao chi tiết kế hoạch vốn ĐTC năm 2019; giao, điều chỉnh kế hoạch vốn ĐTC trung hạn và năm 2019

 

3. Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ĐTC năm 2019

 

4. Đổi mới công tác lập, theo dõi, đánh giá và thực hiện kế hoạch ĐTC nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý ĐTC trung hạn và hằng năm

 

5. Tổ chức triển khai xây dựng kế hoạch ĐTC năm 2020 và kế hoạch ĐTC trung hạn giai đoạn 2021-2025

 

6. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, của công chức và đạo đức công vụ, tăng cường công tác phối hợp theo dõi, kiểm tra, thanh tra và thực hiện kế hoạch./.

 

Khánh Ly