Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Công bố thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết theo cơ chế một cửa liên thông lĩnh vực Quản lý công sản

Ảnh minh họa

Chủ tịch UBND tỉnh vừa công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông trong lĩnh vực Quản lý công sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính, UBND cấp huyện (Quyết định số 1911/QĐ-UBND ngày 08/10/2019).

 

Theo đó, công bố 06 thủ tục hành chính mới ban hành, 19 thủ tục hành chính cấp tỉnh và 02 thủ tục hành chính cấp huyện bị bãi bỏ.

 

Phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông đối với 06 thủ tục hành chính.

 

Danh mục các thủ tục hành chính tại đây.

 

Phương Linh