Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Phê duyệt phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt của các công trình đã được cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước phục vụ mục đích sinh hoạt

UBND tỉnh vừa phê duyệt phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt của các công trình đã được cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước phục vụ mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh (Quyết định số 1908/QĐ-UBND, ngày 08/10/2019).

 

Ảnh minh họa. Nguồn: baolangson.vn

Cụ thể, phê duyệt phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt của các công trình khai thác, sử dụng nước phục vụ mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã được cấp Giấy phép khai thác nước tính đến ngày 30/9/2019 với tổng số 36 công trình.

 

Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm Thông báo vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt đến UBND các xã, phường, thị trấn nơi có công trình cấp nước sinh hoạt; đôn đốc, hướng dẫn, giám sát các tổ chức, cá nhân thực hiện việc xác định ranh giới vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt trên thực địa.

 

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 08/10/2019./.

 

Bích Diệp