Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 30/9 đến ngày 06/10/2019)

Thành lập Đoàn thanh tra liên ngành, thanh tra toàn diện việc chấp hành các quy định của pháp luật trong quản lý, sử dụng đất, nghĩa vụ tài chính về đất đai và các quy định pháp luật liên quan của Công ty Cổ phần Giống lâm nghiệp vùng Đông Bắc; Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn, tỷ lệ 1/2.000; Phê duyệt phương án sử dụng đất của Trung tâm Kiểm định chất lượng công trình xây dựng Lạng Sơn khi cổ phần hóa; Nâng cao chất lượng lập, thẩm định kế hoạch sử dụng đất hằng năm; Bầu Trưởng thôn, tổ dân phố đối với các thôn, tổ dân phố thực hiện sắp xếp, sáp nhập năm 2019; Đẩy mạnh công tác quyết toán các dự án hoàn thành sử dụng vốn nhà nước; Kế hoạch biên soạn, thẩm định tài liệu giáo dục địa phương;... là những nội dung chính trong chỉ đạo điều hành nổi bật tuần qua của UBND tỉnh.

 

Ảnh minh họa

(nguồn http://baodientu.chinhphu.vn)

Thành lập Đoàn thanh tra liên ngành, thanh tra toàn diện việc chấp hành các quy định của pháp luật trong quản lý, sử dụng đất, nghĩa vụ tài chính về đất đai và các quy định pháp luật liên quan của Công ty Cổ phần Giống lâm nghiệp vùng Đông Bắc

 

UBND tỉnh vừa thành lập (số 1886/QĐ-UBND ngày 03/10/2019) Đoàn thanh tra liên ngành, thanh tra toàn diện việc chấp hành các quy định của pháp luật trong quản lý, sử dụng đất, nghĩa vụ tài chính về đất đai và các quy định pháp luật liên quan của Công ty Cổ phần Giống lâm nghiệp vùng Đông Bắc. Đoàn thanh tra có nhiệm vụ: Thanh tra toàn diện việc chấp hành các quy định của pháp luật trong quản lý, sử dụng đất, việc chấp hành nghĩa vụ tài chính về đất đai và các quy định pháp luật liên quan của Công ty Cổ phần Giống lâm nghiệp vùng Đông Bắc.

 

Đoàn thanh tra liên ngành có 12 thành viên, do Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường làm Trưởng đoàn, thành viên đoàn gồm đại diện các sở, ngành: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thanh tra tỉnh, Cục thuế tỉnh. Thời hạn thanh tra: Là 30 ngày làm việc, kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra.

 

Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn, tỷ lệ 1/2.000

 

UBND tỉnh vừa phê duyệt (số 1885/QĐ-UBND ngày 03/10/2019) điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn, tỷ lệ 1/2.000.

Theo đó, sẽ điều chỉnh 1,25 ha chức năng sử dụng đất từ đất công nghiệp sang đất ở đô thị, với mật độ xây dựng toàn khu tối đa 70%; tầng cao trung bình 05 tầng; hệ số sử dụng đất 3,5 lần đối với Vị trí 1 (Khu đất vườn ươm tại khu 6, thị trấn Đình Lập); Điều chỉnh 18,4 ha chức năng sử dụng đất bao gồm đất ở đô thị, đất công cộng, đất nông nghiệp trong đô thị sang đất ở đô thị, mật độ xây dựng toàn khu tối đa 65%; tầng cao trung bình 05 tầng; hệ số sử dụng đất 3,5 lần đối với Vị trí 2 (Khu Nà Quan, khu Nà Vắt, thị trấn Đình Lập, xã Đình Lập).

 

Phê duyệt phương án sử dụng đất của Trung tâm Kiểm định chất lượng công trình xây dựng Lạng Sơn khi cổ phần hóa

 

Nhằm bảo đảm sử dụng hiệu quả các cơ sở nhà, đất, đúng mục đích sử dụng được Nhà nước giao, UBND tỉnh vừa Phê duyệt (số 1894/QĐ-UBND ngày 04/10/2019) Phương án sử dụng đất của Trung tâm Kiểm định chất lượng công trình xây dựng Lạng Sơn khi cổ phần hóa.

 

Theo đó, Phương án sử dụng đất sau khi cổ phần hóa đối với Khu đất thứ nhất với diện tích 1.113,9m2 tại Ngõ 311, đường Nhị Thanh, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn là Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm.

 

Phương án sử dụng đất sau khi cổ phần hóa đối với Khu đất thứ hai tại Ngõ 311, đường Nhị Thanh, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn với diện tích 2.365,7m2, trong đó có 844,7m2 đã hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng thì Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm và 1.521,0m2 chưa hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng thì Nhà nước sẽ xem xét, giải quyết sau khi hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

 

Nâng cao chất lượng lập, thẩm định kế hoạch sử dụng đất hằng năm

 

Để tăng cường chấn chỉnh công tác lập, thực hiện kế hoạch sử dụng đất hàng năm, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu (số 1046/UBND-KTN ngày 04/10/2019) các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố nâng cao chất lượng lập, thẩm định kế hoạch sử dụng đất hằng năm.

Sở Tài nguyên và Môi trường tập trung tham mưu giải quyết các khó khăn, vướng mắc về trình tự, thủ tục thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng để đẩy mạnh công tác thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng giúp đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án theo Kế hoạch sử dụng đất được duyệt. Phối hợp cùng các ban, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện việc thanh tra, kiểm tra tiến độ thực hiện Kế hoạch sử dụng đất, kịp thời phát hiện, trực tiếp xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý đối với các trường hợp không triển khai thực hiện đúng quy định.

 

Các sở, ngành có liên quan phối hợp chặt chẽ với Sở Tài nguyên và Môi trường trong việc thẩm định kế hoạch sử dụng đất hằng năm

 

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chấp hành nghiêm các quy định tại Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; bảo đảm nguyên tắc về điều kiện đưa dự án vào Kế hoạch sử dụng đất hàng năm. Kiên quyết loại bỏ những công trình, dự án đã đưa vào kế hoạch nhưng quá 03 năm mà chưa có quyết định thu hồi đất hoặc chưa được phép chuyển mục đích sử dụng đất của cơ quan có thẩm quyền.

 

Bầu Trưởng thôn, tổ dân phố đối với các thôn, tổ dân phố thực hiện sắp xếp, sáp nhập năm 2019

 

Thực hiện chủ trương Bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, trưởng khối phố. Để đảm bảo ổn định đối với các thôn, tổ dân phố thực hiện sắp xếp, sáp nhập theo kế hoạch năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh vừa yêu cầu (số 1049/UBND-NC ngày 07/10/2019) các huyện, thành phố chỉ đạo tổ chức bầu Trưởng thôn, tổ dân phố nhiệm kỳ 2019-2022.

 

Đối với thôn, tổ dân phố tiến hành sắp xếp, sáp nhập trong năm 2019: Sau khi có Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo, hướng dẫn kiện toàn nhân sự Trưởng thôn, tổ dân phố và nhân sự cấp uỷ Đảng, các tổ chức chính trị – xã hội tại thôn, tổ dân phố mới hình thành sau sắp xếp, sáp nhập trước ngày 15/01/2020. Trong trường hợp chưa bầu được Trưởng thôn, tổ dân phố thì kiện toàn nhân sự lâm thời và tổ chức bầu chậm nhất trong thời hạn 06 tháng theo quy định.

 

Đối với thôn, tổ dân phố còn lại: Thực hiện việc bầu Trưởng thôn, tổ dân phố theo chỉ đạo tại Văn bản số  1267/UBND-NC ngày 20/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện chủ trương Bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, khối phố nhiệm kỳ 2019-2022 trong quý IV năm 2019.

 

Đẩy mạnh công tác quyết toán các dự án hoàn thành sử dụng vốn nhà nước

 

Để tiếp tục thực hiện tốt công tác quyết toán các dự án hoàn thành, nhằm giảm nợ đọng xây dựng cơ bản kéo dài, Ủy ban nhân dân tỉnh vừa yêu cầu (số 1045/UBND-KTTH ngày 04/10/2019) các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố đẩy mạnh công tác quyết toán các dự án hoàn thành sử dụng vốn nhà nước.

 

Các chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án, cơ quan thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành và các đơn vị có liên quan có trách nhiệm thực hiện nghiêm việc lập, thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành đảm bảo theo đúng quy định tại Thông tư số 64/2018/TT-BTC ngày 30/7/2018 của Bộ Tài chính và các quy định khác có liên quan.

 

Tất cả những dự án, công trình sử dụng vốn nhà nước, vi phạm quy định về thời gian quyết toán, chủ đầu tư, nhà thầu sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định tại Khoản 3 Điều 17 và Khoản 2 Điều 34 Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà ở và công sở.

 

Hàng năm các các chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án bổ sung nội dung thực hiện công tác quyết toán dự án hoàn thành vào những chỉ tiêu, cơ sở để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và bình xét thi đua, khen thưởng đối với cá nhân, tập thể và người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

 

Kế hoạch biên soạn, thẩm định tài liệu giáo dục địa phương

 

Nhằm hình thành và phát triển ở học sinh các phẩm chất, năng lực chung và năng lực đặc thù được quy định trong chương trình giáo dục phổ thông, UBND tỉnh vừa ban hành (số 163/KH-UBND ngày 04/10/2019) Kế hoạch biên soạn, thẩm định tài liệu giáo dục địa phương.

 

Các nội dung cần triển khai thực hiện như: Biên soạn tài liệu dưới dạng các chủ đề thuộc các lĩnh vực dành cho từng cấp học với mức độ yêu cầu khác nhau, đối với cấp Trung học cơ sở, Trung học phổ thông, mỗi chủ đề bảo đảm yêu cầu cần đạt về kiến thức, kĩ năng, thái độ phản ánh được yêu cầu cần đạt về phẩm chất, năng lực học sinh ở mỗi cấp học; Đối với cấp Tiểu học, nội dung giáo dục địa phương được biên soạn thành cuốn tư liệu tham khảo cho giáo viên và tài liệu thực hành cho học sinh, đảm bảo nội dung, yêu cầu tích hợp trong hoạt động trải nghiệm và dạy học các môn học ở từng lớp. Thẩm định và phê duyệt tài liệu giáo dục địa phương; Xuất bản và phát hành Tài liệu giáo dục địa phương.

 

Lộ trình thực hiện: Trước tháng 6/2020, Hoàn thành biên soạn tài liệu địa phương cấp Trung học cơ sở. Hoàn thành biên soạn tài liệu dành cho giáo viên và tài liệu thực hành lớp 1 dành cho học sinh cấp Tiểu học. Trước tháng 6/2021, Hoàn thành biên soạn tài liệu địa phương cấp Trung học phổ thông.