Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 23/9 đến ngày 29/9/2019)

Phê duyệt danh sách và dự toán kinh phí thực hiện chế độ hỗ trợ, khuyến khích đào tạo và chính sách thu hút năm 2019; Phê duyệt dự án Nâng cao năng lực quan trắc và giám sát môi trường trên địa bàn tỉnh; Cử Đoàn đại biểu tham dự hoạt động kỷ niệm Quốc khánh Trung Quốc tại thị Bằng Tường, Quảng Tây, Trung Quốc; Điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019; Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” năm 2019 và năm 2020; Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2019;... là những nội dung chính trong chỉ đạo điều hành nổi bật tuần qua của UBND tỉnh.

 

Ảnh minh họa

(nguồn http://baodientu.chinhphu.vn)

Phê duyệt danh sách và dự toán kinh phí thực hiện chế độ hỗ trợ, khuyến khích đào tạo và chính sách thu hút năm 2019

 

UBND tỉnh vừa phê duyệt (số 1846/QĐ-UBND ngày 27/9/2019) danh sách và dự toán kinh phí thực hiện chế độ hỗ trợ, khuyến khích đào tạo và chính sách thu hút năm 2019.

 

Tổng số cán bộ, công chức, viên chức được hưởng chế độ hỗ trợ, khuyến khích đào tạo và chính sách thu hút 133 người, bao gồm: Hỗ trợ, khuyến khích đào tạo theo Quyết định số 28/2008/QĐ-UBND: 09 người; Hỗ trợ, khuyến khích đào tạo theo Quyết định số 23/2013/QĐ-UBND: 121 người, trong đó: Hỗ trợ đào tạo: 67 người (cán bộ, công chức cấp xã), Khuyến khích đào tạo: 54 người; Chính sách thu hút theo Quyết định số 23/2013/QĐ-UBND: 03 người.

 

Phê duyệt dự án Nâng cao năng lực quan trắc và giám sát môi trường trên địa bàn tỉnh

 

Nhằm nâng cao chất lượng công tác dự báo, cảnh báo, giám sát và bảo vệ môi trường theo Chương trình giám sát môi trường quốc gia nói chung và của tỉnh nói riêng; làm cơ sở để xử lý vi phạm hành chính những đơn vị vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. UBND tỉnh vừa phê duyệt (số 1871/QĐ-UBND ngày 29/9/2019) dự án Nâng cao năng lực quan trắc và giám sát môi trường trên địa bàn tỉnh.

 

Theo đó, sẽ thực hiện đầu tư xây dựng 03 Trạm quan trắc môi trường không khí tự động đặt tại các khu vực đông dân cư, khu vực bị ảnh hưởng bởi các hoạt động sản xuất công nghiệp, khai thác mỏ đá, hoạt động giao thông vận tải; 01 Trạm quan trắc môi trường nước mặt tự động; 01 Trung tâm điều hành và đầu tư hệ thống máy chủ, phần mềm chuyên dụng.

 

Cử Đoàn đại biểu tham dự hoạt động kỷ niệm Quốc khánh Trung Quốc tại thị Bằng Tường, Quảng Tây, Trung Quốc

 

UBND tỉnh vừa cử (số 1832/QĐ-UBND và số 1831/QĐ-UBND ngày 26/9/2019) Đoàn đại biểu huyện Tràng Định và huyện Cao Lộc tham dự hoạt động kỷ niệm Quốc khánh Trung Quốc tại thị Bằng Tường, Quảng Tây, Trung Quốc.

 

Theo đó, Đoàn đại biểu huyện Tràng Định gồm 05 người, do ông Lý Văn Lâm, Chủ tịch UBND huyện Tràng Định làm Trưởng đoàn; Đoàn đại biểu UBND huyện Cao Lộc gồm 05 người, do ông Hoàng Quy, Phó Chủ tịch UBND huyện Cao Lộc làm Trưởng đoàn sang tham dự hoạt động kỷ niệm 70 năm Quốc khánh nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa tại thị Bằng Tường, Quảng Tây, Trung Quốc theo Thư mời của Chính phủ nhân dân thị Bằng Tường, Quảng Tây, Trung Quốc.  

 

Điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019

 

Để cuộc điều tra có kết quả chính xác, phản ánh đúng thực trạng, UBND tỉnh yêu cầu (số 1019/UBND-KTN ngày 29/9/2019) các cơ quan, ban ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố tập trung thực hiện tốt cuộc Điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019.

 

Theo đó, Ban Dân tộc tỉnh làm cơ quan đầu mối tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan liên quan triển khai khẩn trương, hiệu quả các nhiệm vụ UBND tỉnh giao tại Công văn số 3758/VP-KTN ngày 13/9/2019 bảo đảm thời gian, chất lượng, hiệu quả theo yêu cầu của Chính phủ, Ủy ban Dân tộc. UBND các huyện, thành phố chỉ đạo cơ quan làm công tác dân tộc phối hợp chặt chẽ cơ quan Thống kê trên địa bàn triển khai tổ chức thực hiện thành công cuộc Điều tra bảo đảm tiến độ, chất lượng theo chỉ đạo.

 

Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” năm 2019 và năm 2020

 

UBND tỉnh vừa ban hành (số 158/KH-UBND ngày 24/9/2019) Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” năm 2019 và năm 2020.

 

Các nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cần triển khai thực hiện như: Thực trạng, nguyên nhân, điều kiện tham nhũng và giải pháp PCTN; Ý nghĩa, tầm quan trọng của PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính; Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức liêm chính và PCTN; Quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng về PCTN; Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

 

Thời gian thực hiện: Trong năm 2019 và 2020.

 

Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2019

 

UBND tỉnh vừa ban hành (số 158/KH-UBND ngày 24/9/2019) Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2019.

 

Các nội dung cần triển khai thực hiện như: đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền; tổ chức rà soát, đánh giá hiện trạng công tác phân loại, thu gom, xử lý, tái chế, tái sử dụng chất thải rắn sinh hoạt; đề xuất xây dựng các cơ chế, chính sách, kế hoạch, giải pháp cụ thể... góp phần thực hiện hoàn thành tiêu chí số 17 về Môi trường tại các xã điểm phấn đấu về đích xây dựng nông thôn mới năm 2019, cao điểm thực hiện từ ngày 15/9 đến ngày 30/9/2019.