Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần qua (từ ngày 19/8 - 25/8/2019)

Phê duyệt Đề án hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025. Tiếp tục thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử có ký số thay văn bản giấy trong các cơ quan nhà nước.

 

Phê duyệt Đề án hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025

 

Đề án được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1642/QĐ-UBND ngày 23/8/2019. Mục tiêu: Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới bình quân đạt trên 500 doanh nghiệp/năm, phấn đấu đến năm 2025 toàn tỉnh có khoảng 6.500 doanh nghiệp, 300 doanh nghiệp có mức vốn trến 100 tỷ đồng, trong đó có 8-10 doanh nghiệp có mức vốn từ 500-1.000 tỷ đồng; nâng tổng số lao động bình quân 1 doanh nghiệp lên 25 lao động/doanh nghiệp, tỷ lệ doanh nghiệp kinh doanh có lãi đạt trên 60%/tổng số doanh nghiệp, giảm số doanh nghiệp kinh doanh lỗ xuống dưới 30%; số lượng doanh nghiệp thực hiện đổi mới công nghệ tăng bình quân 10%/năm; tỷ lệ vốn đầu tư của khu vực doanh nghiệp trong tổng vốn đầu tư phát triển của tỉnh đạt trên 40%; tỷ lệ đóng góp của khối doanh nghiệp vào ngân sách nhà nước bình quân hằng năm tăng trên 15%. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23/8/2019.

 

Quyết định về giá tiêu thụ nước sạch đô thị

 

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1614/QĐ-UBND ngày 22/8/2019 quy định giá tiêu thụ nước sạch đô thị (bao gồm thuế giá trị gia tăng) đối với các đối tượng theo mục đích sử dụng nước, do Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn cung cấp: Thành phố Lạng Sơn và thị trấn các huyện: Cao Lộc, Đồng Đăng, Đồng Mỏ, Chi Lăng, Bình Gia, Bắc Sơn, Lộc Bình, Na Dương, Thất Khê, Na Sầm, Hữu Lũng, Đình Lâp, thị trấn nông trường Chè Thái Bình, khu vực cửa khẩu Tân Thanh: Nước sinh hoạt cho các hộ dân cư: Từ 1 m3 đến 10 m3/tháng: 8.600 đồng/m3; từ 11m3 đến 20 m3/tháng: 11.000 đồng/m3; từ 21 m3 đến 30 m3 hộ/tháng: 13.000 đồng/m3, trên 30 m3 hộ/tháng: 14.500 đồng/m3; các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, công cộng…: 13.000 đồng/m3; nước hoạt động sản xuất vật chất: 15.500 đồng/m3; nước kinh doanh dịch vụ: 16.000 đồng/m3. Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 01/9/2019, thay thế Quyết định số 194/QĐ-UBND ngày 27/01/2017.

 

Tiếp tục thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử có ký số thay văn bản giấy trong các cơ quan nhà nước

 

UBND tỉnh chỉ đạo nội dung trên tại Công văn số 863/UBND-KGVX ngày 21/8/2019. Các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thành phố tiếp tục thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử ký số thay văn bản giấy (trừ văn bản mật) lên Trục liên thông văn bản nội tỉnh và Trục liên thông văn bản quốc gia. Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp đảm bảo duy trì hoạt động của 2 Trục liên thông văn bản trên; Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo tích hợp chữ ký số vào phần mềm VNPT - iOffice ngay khi triển khai chuyển đổi phần mềm theo kế hoạch, kịp thời hỗ trợ các cơ quan, đơn vị khi có yêu cầu.

 

Ban hành Quy định về quy trình thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu

 

Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quy định trên tại Quyết định số 1626/QĐ-UBND ngày 22/8/2019. Người nộp phí nhận và nộp Tờ khai phí tại cơ quan Biên phòng để tiến hành đăng ký phương tiện trên phần mềm quản lý phương tiện xuất nhập cảnh, hàng hóa xuất nhập khẩu. Sau khi cơ quan Biên phòng xác nhận, người nộp phí tiếp tục nộp Tờ khai cho cơ quan Hải quan kiểm tra, xác nhận số Tờ khai và loại hình hàng hóa xuất nhập khẩu rồi thực hiện nộp tiền phí đối với phương tiện ra, vào cửa khẩu theo quy định; nộp tiền phí đối với phương tiện vận tải chở hàng hóa sang tải tại bến bãi không đi vào nội địa cho Trung tâm Quản lý cửa khẩu. Định kỳ vào 8 giờ sáng ngày hôm sau, Trung tâm Quản lý cửa khẩu chủ trì thực hiện đối chiếu số liệu thu phí ngày hôm trước.

 

Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Văn Quan, Chi Lăng, Tràng Định

 

Nội dung trên được UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1587, 1588, 1589/QĐ-UBND ngày 19/8/2019. Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất của huyện Văn Quan với tổng số 12 công trình, dự án, diện tích sử dụng đất 156.100 m2; huyện Chi Lăng với 09 công trình, dự án, tổng diện tích sử dụng đất 583.164 m2; huyện Tràng Định với 07 công trình, dự án, tổng diện tích đất sử dụng 309.038,6 m2. UBND các huyện Văn Quan, Chi Lăng, Tràng Định tổ chức công bố, công khai Quyết định phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 theo quy định.

 

Đôn đốc kiểm tra, xử lý các điểm tập kết, phương tiện vận chuyển hàng hóa nhập lậu

 

Nội dung trên được cơ quan thường trực BCĐ 389 tỉnh ban hành Công văn số 64/CQTT-NVTH ngày 19/8/2019. Đề nghị BCĐ 389 các huyện, thành phố chỉ đạo phối hợp chặt chẽ hơn nữa giữa các cơ quan chức năng liên quan trên địa bàn, rà soát, kiểm tra, xử lý đối với các điểm tập kết hàng hóa nhập lậu, hàng không đảm bảo chất lượng, kịp thời phát hiện, xử lý các phương tiện vận chuyển hàng hóa nhập lậu, hàng hóa không đảm bảo điều kiện lưu thông trên thị trường; tăng cường chỉ đạo tuyên truyền pháp luật, thực hiện các giải pháp kiểm soát nhằm hạn chế tình trạng xuất nhập cảnh, mang vác hàng hóa trái phép qua biên giới; gây dựng phong trào trong quần chúng nhân dân về việc tố giác các hành vi vi phạm liên quan đến buôn lậu, hàng giả; thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, đấu tranh, kịp thời xử lý các tổ chức, cá nhân có hành vi tiêu cực, thiếu trách nhiệm trong thi hành công vụ.

 

Bảo vệ chất lượng nước trong công trình thủy lợi

 

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo nội dung trên tại Công văn số 3466/VP-KTN ngày 22/8/2019. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp thực hiên quy trình thu hồi giấy phép xả nước thải đã cấp cho tổ chức, cá nhân không đúng thẩm quyền; quy định thời hạn các tổ chức, cá nhân đã được cấp giấy phép phải nâng cấp hệ thống xử lý nước thải trước khi xả vào công trình thủy lợi theo đúng quy định; UBND cấp huyện, xã, cơ quan liên quan tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm quy định về xả nước thải vào công trình thủy lợi.