Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông thuộc thẩm quyền của Ban Dân tộc

Ảnh minh họa

UBND tỉnh vừa phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Dân tộc (Quyết định số 1751 /QĐ-UBND, ngày 11/9/2019).

 

Theo đó, danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực dân tộc được xây dựng quy trình nội bộ gồm 02 thủ tục hành chính là: Công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số và đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.

 

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trên cơ sở quy trình nội bộ được phê duyệt xây dựng, cập nhật quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính vào Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh./.

 

Bích Diệp