Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Công bố TTHC trong lĩnh vực thú y, chăn nuôi, lâm nghiệp và quy trình nội bộ giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa

Ảnh minh họa

Chủ tịch UBND tỉnh công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực thú y, chăn nuôi, lâm nghiệp và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa trong lĩnh vực thú y thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Quyết định số 1736/QĐ-UBND ngày 09/9/2019).

 

Theo đó, công bố 16 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thú y, 04 thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực chăn nuôi, lâm nghiệp.

 

Công bố danh mục 14 thủ tục hành chính được xây dựng quy trình nội bộ giải quyết theo cơ chế một cửa.

 

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trên cơ sở quy trình nội bộ được phê duyệt tại Quyết định này xây dựng, cập nhật quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính vào Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh.

 

Danh mục chi tiết các TTHC tại đây ./.

Phương Linh