Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025

Văn phòng UBND tỉnh có văn bản truyền đạt ý kiến của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh về việc xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, (Công văn số 3700/VP-KTN, ngày 09/9/20019).

 

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì đôn đốc, theo dõi các chủ đầu tư cập nhật, báo cáo  tình hình triển khai Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 trên Hệ thống thông tin về đầu tư sử dụng vốn nhà nước. Trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, chủ động hướng dẫn các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố lập Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; chuẩn bị phương án xây dựng Kế hoạch đầu tư công trung hạn của tỉnh giai đoạn 2021-2025 để kịp thời báo cáo, đề xuất Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét theo quy định.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn căn cứ hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, chủ động báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và xây dựng Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 thuộc lĩnh vực quản lý./.

 

Khánh Ly