Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Kế hoạch triển khai chuyển đổi Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành trong các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Lạng Sơn năm 2019

Để góp phần thực hiện xây dựng Chính quyền điện tử cấp tỉnh, hoàn thành kết nối liên thông văn bản điện tử trong nội bộ cơ quan nhà nước của tỉnh và liên thông văn bản điện tử lên Trục liên thông văn bản quốc gia theo Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ. UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai chuyển đổi Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành trong các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Lạng Sơn năm 2019 (Kế hoạch số: 141/KH-UBND, ngày 13/8/2019).

 

Ảnh minh họa

Quá trình triển khai chuyển đổi phải bảo đảm đúng tiến độ và thời gian quy định, không làm gián đoạn công tác chỉ đạo, điều hành trên hệ thống phần mềm; bảo đảm toàn vẹn, an toàn cơ sở dữ liệu trong quá trình chuyển đổi.

 

Phạm vi triển khai trên địa bàn toàn tỉnh bao gồm các cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã. Đối tượng thực hiện: Gồm 26 cơ quan, đơn vị cấp tỉnh; 11 huyện, thành phố và 226 xã, phường, thị trấn.

 

Nội dung triển khai bao gồm: Khảo sát thực trạng tại cơ quan, đơn vị; cài đặt, cấu hình hiệu chỉnh phần mềm, chuyển đổi cơ sở dữ liệu Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành;  Đào tạo tập huấn, hướng dẫn, hỗ trợ sử dụng cho các cơ quan, đơn vị. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Viễn thông Lạng Sơn và các cơ quan liên quan triển khai thực hiện theo tình hình thực tế tại mỗi cơ quan, đơn vị. Hoàn thành việc chuyển đổi trong năm 2019./.

 

Hằng Chi