Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Kế hoạch thực hiện Kết luận số 52-KL/TW, ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng

Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 52-KL/TW, ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (Kế hoạch số 114-KH/TU, ngày 07/8/2019).

 

C:\Users\Administrator\Desktop\IMG_5000.JPG

Lãnh đạo tỉnh gặp mặt, tặng quà đại biểu văn nghệ sĩ, trí thức tỉnh

Các nhiệm vụ và giải pháp thực hiện: tập trung quán triệt, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X, Kết luận số 52-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chương trình hành động số 30-CTr/TU ngày 29/9/2008, số 100-CTr/TU ngày 23/01/2014 của Tỉnh ủy, Kế hoạch số 64-KH/TU ngày 04/7/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên và Nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về xây dựng đội ngũ trí thức, thường xuyên tuyên truyền để đội ngũ trí thức nhận thức sâu sắc trách nhiệm của mình đối với quê hương, đất nước; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng đội ngũ trí thức; tạo điều kiện, môi trường thuận lợi để đội ngũ trí thức phát huy năng lực sáng tạo và đóng góp hiệu vào sự nghiệp đổi mới và phát triển của tỉnh

 

Cùng với đó đẩy mạnh khuyến khích, hỗ trợ các hoạt động khởi nghiệp sáng tạo, có cơ chế cho đội ngũ trí thức cống hiến và tham gia tư vấn, phản biện các chính sách, dự án quy mô lớn, phạm vi ảnh hưởng rộng; đẩy mạnh hoạt động, phát huy vai trò của các hội trí thức, chú trọng công tác vận động, tập hợp, đoàn kết trí thức; tăng cường các nguồn lực, đẩy mạnh xã hội hóa công tác trí thức, tiếp tục thực hiện tốt xã hội hóa trong công tác tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ trí thức.

 

Thùy Linh