Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Ban hành mẫu phiếu đánh giá và thực hiện đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông

UBND tỉnh ban hành mẫu phiếu đánh giá và tổ chức thực hiện đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh (Quyết định số 1517/QĐ-UBND, ngày 09/8/2019).

 

Ảnh minh họa

Cụ thể, có 08 mẫu phiếu đánh giá về các nội dung như: Phiếu đánh giá đối với từng hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính; phiếu đánh giá Bộ phận Một cửa và các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính; phiếu đánh giá cán bộ, công chức, viên chức thực hiện tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính; phiếu đánh giá cơ quan, đơn vị, trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong giải quyết thủ tục hành chính…

 

Phương pháp đánh giá gồm tự đánh giá và thu thập ý kiến đánh giá của tổ chức, công dân.

 

Sở Nội vụ phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh đưa kết quả đánh giá vào việc xem xét mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính; xác định trách nhiệm của cá nhân, người đứng đầu cơ quan, đơn vị tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính.

 

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09/8/2019./.

 

Bích Diệp