Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Ban hành Quy chế quản lý hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh (Quyết định số 1511/QĐ-UBND, ngày 08/8/2019).

 

Một góc của  thung lũng hoa Bắc Sơn

Quản lý các hoạt động du lịch nhằm giúp các tổ chức, cá nhân bảo vệ, tôn tạo, khai thác, sử dụng tài nguyên du lịch một cách hợp lý, hiệu quả phù hợp với quy hoạch phát triển du lịch, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh; tham mưu, đề xuất các cơ chế, chính sách nhằm thúc đẩy phát triển du lịch, xúc tiến đầu tư du lịch, dịch vụ du lịch; kịp thời thanh tra, kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm quy định của pháp luật; tạo môi trường thuận lợi để thu hút khách du lịch, các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư phát triển du lịch theo quy hoạch; tuyên truyền nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân, khách du lịch trong việc giữ gìn và bảo vệ môi trường du lịch, bảo tồn, tôn tạo, phát huy các giá trị của tài nguyên du lịch, nâng cao chất lượng du lịch, đa dạng sản phẩm du lịch.

 

Quy chế cũng nêu những quy định cụ thể về điều tra và quản lý tài nguyên du lịch, quản lý an ninh trật tự du lịch, môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm, quản lý các hoạt động kinh doanh du lịch, khách du lịch, nhân lực du lịch, quản lý thuế, giá cả, chất lượng hàng hóa, dịch vụ du lịch, thông tin, thống kê du lịch, quảng bá, xúc tiến du lịch và giải quyết kiến nghị của khách du lịch.

 

Quyết định có hiệu lực từ ngày 8/8/2019./.

 

Bích Diệp