Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần qua (từ ngày 08/7 - 14/7/2019).

Tổ chức làm việc vào sáng thứ Bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính. Xử lý tình trạng tour du lịch giá rẻ. Kế hoạch điều tra, xây dựng Bảng giá đất giai đoạn 2020 - 2024.

 

Tổ chức làm việc vào sáng thứ Bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính

Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1235/QĐ-UBND ngày 09/7/2019 để thực hiện nội dung trên. Yêu cầu UBND cấp huyện, cấp xã tổ chức làm việc vào sáng thứ Bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính. UBND cấp huyện thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến các lĩnh vực: Chứng thực, Hộ tịch, Đất đai, Xây dựng, Đăng ký kinh doanh. Riêng thành phố Lạng Sơn, thực hiện bổ sung các lĩnh vực: Công nghiệp tiêu dùng và Lưu thông hàng hóa trong nước. UBND cấp xã thực hiện các thủ tục hành chính có liên quan đến lĩnh vực: Chứng thực, Hộ tịch. Thực hiện công khai danh mục, thông báo, phổ biến rộng rãi việc tiếp nhận và giải quyết TTHC vào sáng thứ Bảy; sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức giải quyết thủ tục hành chính.

 

Xử lý tình trạng tour du lịch giá rẻ

 

Đó là chỉ đạo của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 2788/VP-KGVX ngày 10/7/2019. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp tăng cường kiểm tra liên ngành việc chấp hành quy định của pháp luật trong hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh du lịch lữ hành, các trung tâm mua sắm, cửa hàng kinh doanh hàng hóa, khách sạn, nhà hàng cho khách du lịch để chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, xử lý nếu xảy ra vi phạm và công khai kết quả xử lý tại các điểm kinh doanh vi phạm. Chủ động cung cấp thông tin cụ thể, kịp thời, chính xác về công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực du lịch. Xác định các giải pháp, chính sách, cơ chế tăng cường, nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành du lịch.

 

Nâng cao chất lượng hoạt động tư vấn đầu tư xây dựng công trình

 

UBND tỉnh chỉ đạo nội dung trên tại Công văn số 657/UBND-KTN ngày 10/7/2019. Các chủ đầu tư dự án chỉ lựa chọn các nhà thầu tư vấn có đủ kinh nghiệm, năng lực phù hợp với quy mô, tính chất công trình; quá trình triển khai dự án phải thường xuyên đôn đốc, chỉ đạo, giám sát nhà thầu tư vấn tuân thủ đầy đủ quy định về quản lý chất lượng công tác khảo sát, thiết kế, thi công xây dựng có liên quan. Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp tăng cường quản lý chất lượng hoạt động xây dựng; quản lý chặt chẽ việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng và thực hiện nghiêm việc thu hồi các chứng chỉ trên đối với các cá nhân, tổ chức không đáp ứng đủ điều kiện quy định hoặc bị kiến nghị thu hồi tại các kết luận thanh tra, kiểm tra có liên quan.

 

Kế hoạch điều tra, xây dựng Bảng giá đất giai đoạn 2020 - 2024

 

Nội dung trên được Ban Chỉ đạo thực hiện dự án xây dựng Bảng giá đất giai đoạn 2020 - 2024 ban hành tại Kế hoạch số 96/KH-BCĐ ngày 11/7/2019. Tập trung thực hiện những nội dung: Trong tháng 7/2019 tổ chức triển khai điều tra, khảo sát, thu thập thông tin giá đất trên thị trường tại các điểm điều tra. Thực hiện xây dựng Bảng giá đất, trong đó từ ngày 01/9/2019 - 15/10/2019, Tổ công tác có trách nhiệm tổng hợp, phân tích, đánh giá kết quả điều tra và xây dựng phương án, dự thảo Bảng giá đất, lấy ý kiến dự thảo Bảng giá đất của tỉnh UBND các tỉnh, thành phố có đất giáp ranh, đăng dự thảo Bảng giá đất liên tục trên trang thông tin điện tử của UBND tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường. Đồng thời, lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan và hoàn chỉnh phương án xây dựng Bảng giá đất.

 

Quy chế phối hợp cung cấp, sử dụng thông tin về tài sản công

 

UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp cung cấp thông tin để kiểm tra, đối chiếu kết quả đăng nhập dữ liệu tài sản công vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công và sử dụng thông tin lưu giữ trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh tại Quyết định số 17/2019/QĐ-UBND ngày 05/7/2019. Các hình thức kê khai gồm: báo cáo kê khai lần đầu và báo cáo kê khai bổ sung. Quy định nêu rõ các nội dung phối hợp về trong công tác lập dự toán đầu tư xây dựng, mua sắm, thuê, khoán kinh phí sử dụng tài sản công, nâng cấp, cải tạo, sửa chữa, khai thác, xử lý tài sản công, công tác xét duyệt quyết toán đầu tư xây dựng, mua sắm, nâng cấp, cải tạo, sửa chữa tài sản công, công tác xử lý tài sản công, kiểm tra, kiểm toán, thanh tra việc chấp hành chế độ quản lý, sử dụng tài sản công. Quy định này có hiệu lực thi hành từ ngày 20/7/2019.

 

Kế hoạch triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới

 

Nội dung trên được UBND tỉnh ban hành tại Kế hoạch số 122/KH-UBND ngày 12/7/2019. Về đội ngũ cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên sẽ sắp xếp, bố trí, sử dụng hiệu quả đội ngũ hiện có, tuyển dụng và thực hiện tinh giản biên chế phù hợp. Về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, tỉnh tiếp tục hoàn thiện quy hoạch mạng lưới trường, lớp học, hoàn thành Chương trình kiên cố hóa trường lớp học mầm non, tiểu học giai đoạn 2017 - 2020; rà soát, nâng cấp, duy trì và sử dụng hiệu quả hệ thống cơ sở vật chất, thiết bị công nghệ thông tin...Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, xây dựng chương trình, nội dung giáo dục địa phương nhằm cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản, cần thiết, thời sự, gần gũi về văn hóa, lịch sử, địa lí, kinh tế, xã hội, môi trường, hướng nghiệp; hoàn thành chương trình cho các cấp học trước tháng 7/2024.