Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Chỉ đạo thực hiện Kế hoạch hành động giải quyết rủi ro rửa tiền và tài trợ khủng bố

Văn phòng UBND tỉnh có có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện Kế hoạch hành động giải quyết rủi ro rửa tiền và tài trợ khủng bố, (Công văn số 2821/VP-NC, ngày 10/7/2019).

 

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, tham mưu thực hiện các nội dung theo chỉ đạo của Bộ Nội vụ tại Công văn số 2978/BNV-TCPCP ngày 04/7/2019 của Bộ Nội vụ. Theo đó, tăng cường công tác quản lý nhà nước về hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện do địa phương cấp phép thành lập, cung cấp tài liệu, kiến thức pháp luật để hội, quỹ cảnh giác không nhận tài trợ, viện trợ trong và ngoài nước nhằm mục đích rửa tiền, tài trợ khủng bố.

 

Tổ chức tập huấn, tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về hội, quỹ, Luật phòng chống rửa tiền, Luật Phòng, chống khủng bố cho các tổ chức hội, quỹ từ thiện có phạm vi hoạt động trong tỉnh để không bị lợi dụng tổ chức hội, quỹ nhằm rửa tiền, tài trợ khủng bố. Thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động của các hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện có phạm vi hoạt động trong tỉnh về việc tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt./.

 

Khánh Ly