Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Chỉ đạo triển khai thực hiện lập báo cáo tài chính nhà nước

UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện lập báo cáo tài chính nhà nước (Công văn số 663/UBND-KTTH, ngày 11/7/2019).

 

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Yêu cầu Cục Thuế tỉnh, các đơn vị dự toán cấp I thuộc ngân sách cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố thực hiện lập báo cáo cung cấp thông tin tài chính theo quy định tại Điều 5, Thông tư số 133/2018/TT-BTC ngày 28/12/2018 của Bộ Tài chính. Kho bạc Nhà nước tỉnh chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan tổng hợp, lập báo cáo tài chính nhà nước tỉnh Lạng Sơn năm 2018 và các năm tiếp theo trình UBND tỉnh để báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh và gửi Kho bạc nhà nước theo quy định./.

 

Bích Diệp