Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động tư vấn đầu tư xây dựng công trình

UBND tỉnh vừa chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động tư vấn đầu tư xây dựng công trình (Công văn số 657/UBND-KTN, ngày 10/7/2019).

 

Ảnh minh họa

Các chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng chỉ lựa chọn các nhà thầu tư vấn có đủ kinh nghiệm, năng lực phù hợp với quy mô, tính chất công trình; quá trình triển khai dự án, phải thường xuyên đôn đốc, chỉ đạo, giám sát nhà thầu tư vấn tuân thủ đầy đủ quy định về quản lý chất lượng công tác khảo sát, thiết kế, thi công xây dựng có liên quan. Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường quản lý chất lượng hoạt động xây dựng, trong đó có hoạt động tư vấn đầu tư xây dựng; quản lý chặt chẽ việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng và thực hiện nghiêm việc thu hồi các chứng chỉ nêu trên đối với các cá nhân, tổ chức không đáp ứng đủ điều kiện quy định hoặc bị kiến nghị thu hồi tại các kết luận thanh tra, kiểm tra có liên quan. Các tổ chức, đơn vị hoạt động tư vấn đầu tư xây dựng tăng cường năng lực hoạt động tư vấn đầu tư xây dựng của đơn vị thông qua công tác đào tạo, bồi dưỡng, học tập, trao đổi kinh nghiệm, đẩy mạnh việc áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong công tác khảo sát, thiết kế, lập dự toán, giám sát, quản lý dự án...; thường xuyên giáo dục đạo đức, ý thức trách nhiệm, ý thức tuân thủ pháp luật của người lao động; thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ pháp luật quy định liên quan đến hoạt động tư vấn do đơn vị tham gia, chịu trách nhiệm trước pháp luật về các sản phẩm dịch vụ tư vấn do đơn vị thực hiện./.

 

Bích Diệp