Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Kế hoạch tổng kết Nghị quyết số 49-NQ/TW, ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị

Tỉnh ủy vừa ban hành Kế hoạch tổng kết Nghị quyết số 49-NQ/TW, ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị khóa IX về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 (Kế hoạch số 109-KH/TU, ngày 14/6/2019).

 

Résultat de recherche d'images pour "cải cách tư pháp"

Ảnh minh họa

Mục đích nhằm đánh giá tình hình, kết quả, hạn chế, khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm sau 15 năm thực hiện Nghị quyết số 49; từ đó đề xuất những chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác cải cách tư pháp trong thời gian tới.

 

Nội dung tổng kết tập trung đánh giá việc phổ biến, quán triệt, xây dựng và ban hành  các văn bản để chỉ đạo, triển khai thực hiện các quan điểm, phương hướng, nhiệm vụ cải cách tư pháp; kết quả thực hiện các mục tiêu, quan điểm, phương hướng và nhiệm vụ cải cách tư pháp nêu trong Nghị quyết số 49 và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, BCĐ cải cách tư pháp tỉnh; những chủ trương, phương hướng, nhiệm vụ cải cách tư pháp trong thời gian tới; kiến nghị những vấn đề về đổi mới, kiện toàn tổ chức, hoạt động của các cơ quan tư pháp.

 

Thùy Linh