Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Kế hoạch triển khai sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019 - 2021

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai sắp xếp các đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp xã tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2019 - 2021 (Kế hoạch số 111/KH-UBND, ngày 14/6/2019).

 

Ảnh mang tính chất minh họa. Nguồn: baolangson

Căn cứ Phương án tổng thể sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2019-2021 đã được Bộ Nội vụ thông qua, tỉnh Lạng Sơn thực hiện sắp xếp 51 ĐVHC cấp xã thành 25 ĐVHC.

 

UBND cấp huyện, các ngành, các cấp theo phạm vi chức năng của ngành tập trung đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, thời gian thực hiện từ tháng 6/2019 đến khi tổng kết việc sắp xếp ĐVHC; tổ chức triển khai và chỉ đạo, hướng dẫn UBND cấp xã liên quan tổ chức phổ biến, quán triệt, lập danh sách cử tri, thành lập các Tổ lấy ý kiến cử tri và tổ chức lấy ý kiến cử tri trong ngày 06/7/2019 (Thứ 7) từ 7 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút; căn cứ kết quả lấy ý kiến cử tri, UBND cấp huyện, cấp xã hoàn thiện các thủ tục về hồ sơ, trình tự để trình HĐND cùng cấp xem xét, biểu quyết./.

 

Bích Diệp