Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Kế hoạch thực hiện Đề án bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2019 - 2025

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2019 – 2025” tại tỉnh Lạng Sơn (Kế hoạch số 110/KH-UBND, ngày 14/6/2019).

 

Ảnh minh họa. Nguồn: Baolangson.vn

Đối tượng bồi dưỡng là Cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc tỉnh, cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp theo dõi công tác dân tộc, chuyên trách làm công tác dân tộc, cán bộ, công chức, viên chức công tác tại địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số, cán bộ cấp cơ sở tiếp xúc, làm việc trực tiếp với đồng bào dân tộc thiểu số.

 

Mục tiêu nhằm nâng cao, cập nhật kiến thức dân tộc, văn hóa dân tộc, trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác dân tộc; kỹ năng sử dụng tiếng dân tộc thiểu số cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tiếp xúc, làm việc trực tiếp với đồng bào dân tộc thiểu số. Góp phần thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc./.

 

Bích Diệp