Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

UBND tỉnh chỉ đạo tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động kinh tế tập thể

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, Liên minh Hợp tác xã tỉnh tập trung triển khai các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động kinh tế tập thể (Công văn số 538/UBND-KTTH ngày 11/6/2019). 

 

Lãnh đạo tỉnh tham quan gian trưng bày các sản phẩm tiêu biểu của các HTX trên địa bàn

Theo đó, cần tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế tập thể; tập trung phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh tăng về số lượng, chất lượng, mở rộng quy mô, nâng cao hiệu quả hoạt động; tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Luật Hợp tác xã năm 2012, hoàn thiện cơ chế, chính sách, tạo động lực mới cho phát triển kinh tế tập thể. Bên cạnh đó, tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện phát triển kinh tế tập thể một cách quyết liệt, mạnh dạn và rõ nét hơn, trong đó, chú trọng đánh giá, rút kinh nghiệm, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, tạo điều kiện để hợp tác xã tiếp cận thuận lợi hơn về đất đai, nguồn vốn và thị trường.

 

Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển doanh nghiệp và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể tỉnh cấp tỉnh, huyện; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao năng lực cán bộ quản lý nhà nước về kinh tế tập thể, cán bộ quản lý, thành viên hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác.

 

Phát huy vai trò, trách nhiệm của Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội nghề nghiệp từ tỉnh đến cơ sở trong tuyên truyền, vận động Nhân dân, đẩy mạnh các cuộc vận động, phong trào thi đua sản xuất, phát triển kinh tế tập thể, kịp thời biểu dương, khen thưởng và nhân rộng mô hình của các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, thành viên tiêu biểu.

 

Tại Công văn của UBND tỉnh nêu rõ, phấn đấu đến năm 2025 hỗ trợ thành lập mới 100 hợp tác xã, 200 tổ hợp tác, 5 liên hiệp hợp tác xã trở lên; số hợp tác xã hoạt động có hiệu quả thuộc loại khá trở lên đạt trên 45%, không còn Hợp tác xã tồn tại mang tính hình thức; số hợp tác xã yếu kém giảm dưới 10%. Đến năm 2030, hỗ trợ thành lập mới 120 hợp tác xã, 250 tổ hợp tác và 8 liên hiệp hợp tác xã; số hợp tác xã hoạt động có hiệu quả thuộc loại khá, giỏi đạt 50%, không còn hợp tác xã tồn tại mang tính hình thức; số hợp tác xã yếu kém giảm dưới 8%.

 

 

Phương Linh