Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Tăng cường thực hiện các giải pháp nâng cao chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2019

UBND tỉnh chỉ đạo tiếp tục tăng cường thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2019 (Kế hoạch số 472/UBND-NC, ngày 27/5/2019).

 

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tiếp tục quán triệt, tuyên truyền và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra tại Kế hoạch 131/KH-UBND ngày 17/7/2017 của UBND tỉnh; tuyên truyền, phổ biến kết quả Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI) tỉnh Lạng Sơn đạt được năm 2018 tới cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn; tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tại cơ quan, đơn vị, địa phương về các nội dung có liên quan đến Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI) để nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và người dân khi Dự án PAPI lựa chọn phỏng vấn; nghiên cứu kết quả trả lời các câu hỏi của người dân liên quan lĩnh vực ngành, địa phương quản lý, chủ động xây dựng các giải pháp khắc phục trước thời gian Dự án PAPI triển khai (khoảng cuối tháng 5 hằng năm); quan tâm củng cố, kiện toàn, thành lập các Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng để từng bước nâng cao, chất lượng, hiệu quả hoạt động./.

 

Năm 2018, Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI) tỉnh Lạng Sơn năm 2018 được công bố ngày 02/4/2019 đạt 47,05 điểm, là một trong hai địa phương đạt điểm cao nhất cả nước.

 

Bích Diệp