Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Kiểm tra chất lượng phiếu điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Văn phòng UBND tỉnh có văn bản truyền đạt ý kiến của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh về việc kiểm tra chất lượng phiếu điều tra dân số và nhà ở năm 2019, (Công văn số 2054/VP-TH, ngày 24/5/2019).

 

Ảnh minh họa. Nguồn:baolangson.vn

Cục Thống kê tỉnh chủ trì, phối hợp với thành viên Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở tỉnh, các cơ quan có liên quan chỉ đạo kiểm tra chất lượng phiếu điều tra dân số và nhà ở năm 2019 theo yêu cầu tại Công văn số 64/BCĐTW-VPBCĐTW của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương. Theo đó, kiểm tra chất lượng phiếu điều tra trong phạm vi quản lý thông qua sử dụng các công cụ hỗ trợ trên trang web điều hành. Sau khi kiểm tra và xác minh, nếu có thông tin cần chỉnh sửa, Giám sát viên duyệt cấp huyện cần thông báo tới Ban Chỉ đạo và Giám sát viên duyệt số liệu cấp tỉnh, đồng thời, yêu cầu Gám sát viên duyệt số liệu cấp tỉnh hủy xác nhận duyệt số liệu trên trang web điều hành. Sau khi xác nhận duyệt số liệu cấp tỉnh đã được hủy bỏ, Gám sát viên duyệt số liệu cấp huyện thực hiện xác minh thông tin và chỉnh sửa trực tiếp vào phiếu điều tra theo hướng dẫn.

 

Bên cạnh đó, nhằm đảm bảo thông tin Tổng điều tra năm 2019 được thu thập đầy đủ, chính xác, không trùng lặp hoặc bỏ sót theo Phương án Tổng điều tra, cần rà soát một số địa bàn có nhà công vụ do Bộ Quốc phòng quản lý và đã thực hiện điều tra theo danh sách.

 

Khánh Ly