Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Tăng cường phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến “tín dụng đen”

UBND tỉnh chỉ đạo Công an tỉnh, Cục Quản lý thị trường tỉnh, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, UBND các huyện, thành phố tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến "tín dụng đen” (Công văn số 463/UBND-NC ngày 24/5/2019).

 

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Các cơ quan, đơn vị, địa phương cần tiếp tục tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Chính phủ, của tỉnh về phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến "tín dụng đen", mở rộng tín dụng phục vụ sản xuất kinh doanh, tiêu dùng, góp phần hạn chế “tín dụng đen”, xác định đây là một trong những nội dung công tác trọng tâm, cần được quan tâm chỉ đạo, thực hiện thường xuyên, lâu dài. Chủ động tham mưu cho UBND tỉnh trong công tác chỉ đạo, triển khai đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh, xử lý tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến “tín dụng đen”, định kỳ báo cáo UBND tỉnh (gửi Công an tỉnh tổng hợp) trước ngày 21/6 và 25/12 hằng năm.

 

Công an tỉnh là cơ quan đầu mối, chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo nêu trên./.

 

Phương Linh